Archiwa tagu: spółki

Umowa spółki, a podatek PCC

PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych to podatek pośredni, do którego regulacji zobowiązane są między innymi spółki. Dotyczy on:
– umów spółek,
– zmian w umowach spółek, jeżeli ich zastosowanie powoduje zwiększenie podstawy opodatkowania.

W przypadku spółki osobowej PCC odnosi się do:
– wnoszenia oraz podwyższenia wkładu bądź kapitału zakładowego,
– pożyczek udzielanych spółce przez wspólników,
– dopłat i rzeczy majątkowych oddanych na rzecz spółki przez wspólnika.

PCC w odniesieniu do spółki kapitałowej obejmuje natomiast:
– podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów bądź środków spółki.

Warto wiedzieć, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zakłada, iż w niektórych przypadkach spółka może zostać zwolniona z danego opodatkowania. Może tak być przykładowo gdy zmiany dotyczą łączenia spółek kapitałowych bądź przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

PCC_spółki

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki może nastąpić z przyczyn przewidzianych w umowie spółki, na mocy uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, a także po ogłoszeniu upadłości spółki i innych prawnie przewidzianych powodów.

Jeżeli przyczyny spółki określone są w umowie wówczas nie jest wymagana uchwała wspólników. Powodami takimi może być między innymi upływ czasu jeżeli spółka została zawarta na określony czas bądź w momencie nieuzyskania zakładanych celów. Rozwiązanie spółki może również nastąpić w ramach upadłości likwidacyjnej. Jeżeli upadłość ma charakter układowy wówczas spółka powinna trwać dalej.

Spółkę rozwiązuje sąd rejestrowy jeżeli nie zawarto umowy spółki, przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem, umowa nie zawiera postanowień dotyczących firmy oraz gdy osoby zawierające umowę nie miały zdolności do czynności prawnych.

10 porad dla potencjalnego przedsiębiorcy

Planujesz otworzyć firmę? Oto 10 porad, które pozwolą Ci szybko i skutecznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

1. Zarejestruj się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG jest całkowicie bezpłatny i możesz złożyć go przy pomocy Internetu.

2. Zorientuj się jakie masz należności wobec poszczególnych urzędów tj. ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy między innymi od osiągniętego dochodu oraz formy opodatkowania.

3. Wybierz odpowiednią formę księgowości. Do wyboru przedsiębiorcy jest księgowość pełna i uproszczona. Niewielkie przedsiębiorstwa zazwyczaj mogą skorzystać z uproszczonego odpowiednika.

4. Wybierz odpowiednią promocję. Na początku bez wątpienia będzie to poczta pantoflowa bądź media społecznościowe. Wraz ze wzrostem dochodów warto pomyśleć o własnej stronie internetowej.

5. Umowy zawsze zawieraj na piśmie. Mimo iż w większości przypadków może okazać się to niepotrzebne to w przypadku sporu pozwoli wyjść Ci z niego obronną ręką.

6. Jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie pracowników poszerzaj swoją wiedzę na temat kadr i płac, a także dokładnie sprawdzaj kompetencje zatrudnianych osób.

7. Załóż firmowy rachunek bankowy. Za jego pomocą będziesz rozliczał się z ZUS i US.

8. Opracuj biznesplan, który pozwoli Ci określić stałe wydatki, wydatki związane z założeniem działalności, a także przewidywany dochód.

9. Poszukaj pomocy finansowej w urzędzie pracy oraz w ramach dotacji unijnych.

10. Skorzystaj z usług księgowych, które zapewnią Ci poprawne stosunki z fiskusem oraz zagwarantują pełne bezpieczeństwo.

Spółka cywilna – wspólnik i pracownik

Spółka cywilna może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być także wspólnik, jednakże obowiązki ujęte w jego umowie o pracę nie mogą dotyczyć tych samych zadań, które zakłada umowa spółki.

Spółka cywilna nie może zatrudniać pracowników jeżeli:
– są wspólnikami spółki, a ich obowiązki będą pokrywały się z obowiązkami zawartymi w umowie statutowej spółki,
– są wspólnikami spółki, a ich praca miałaby dotyczyć reprezentowanie spółki,
– są wspólnikami spółki, a umowa o pracę zobowiązywały ich do świadczenia na rzecz spółki, a świadczenie byłoby równocześnie wkładem wspólnika do spółki.

Spółka cywilna może być traktowana jako normalny zakład pracy pod warunkiem, iż została wyodrębniona w niej jednostka organizacyjna samodzielna pod względem finansowym. Wówczas spółka otrzymuje zdolność procesową, a więc może odpowiadać przed sądem pracy.
Szczegóły dostępne są w kodeksie postępowania cywilnego.

Odpowiedzialność w spółce jawnej

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej za zobowiązania zaciągane przez spółkę jest osobista, solidarna i subsydiarna. Czy jednak wiesz, co należy rozumieć przez te pojęcia?

Osobista, a więc dotyczy całego majątku osobistego wspólników. Co ważne, za zobowiązania wspólnik odpowiada także po wystąpieniu ze spółki.

Solidarna, czyli za całość długu spółki wspólnik odpowiada razem ze spółką oraz pozostałymi wspólnikami. Regulacja należności zależy jednak od wierzycieli. Mogą oni zażądać regulacji długu od wszystkich wspólników i spółki, niektórych wspólników bądź każdego z nich osobna. Jeżeli którykolwiek ze wspólników spełnił świadczenie wówczas pozostali zostają z niego zwolnieni. W takim przypadku wspólnik może jednak domagać się zwrotu tego świadczenia w równych częściach od pozostałych współdłużników.

Subsydiarna, co znaczy, że egzekucja z majątku wspólnika może mieć miejsce wyłącznie jeżeli pobranie należności z majątku spółki jest niemożliwe.Wyjątek stanowią jedynie zobowiązania powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru.

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek to proces niezwykle złożony, który wiąże się z koniecznością zaangażowania wielu osób, nie tylko ściśle powiązanych z danym podmiotem.

Kodeks spółek handlowych określa, iż przekształceniu ulec mogą spółki:
-cywilna,
-jawna,
-partnerska,
-komandytowa,
-komandytowo-akcyjna,
-z ograniczoną odpowiedzialnością,
-akcyjna.

Dodatkowo przekształceniu może ulec przedsiębiorca będący osobą fizyczną i prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przekształcić swoją działalność może jednak wyłącznie w spółkę kapitałową.

Spółka cywilna z kolei może zostać przekształcona w spółkę handlową za wyjątkiem spółki jawnej.

Zabrania się przekształcania spółek, które są w trakcie likwidacji i rozpoczęły podział majątku, a także spółek, które ogłosiły upadłość.

Spółka przekształcona nadal jest podmiotem zezwoleń i koncesji, które uzyskała przed jej przekształceniem, chyba że umowa koncesji lub zezwolenia stanowi inaczej.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy nazywany jest również kapitałem podstawowym lub założycielskim. Jest to wkład założycieli wnoszony podczas zakładania spółki. Jego wysokość może być zmieniana podczas rozwoju spółki, jednakże jego początkowa wartość musi być zgodna z rejestrem handlowym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Minimalna wartość to 5 tysięcy złotych. Jest on dzielony na udziały o wartości nominalnej. Wartość nominalna z kolei nie może być niższa niż 50 zł, a więc udziały również nie mogą być mniejsze od tej kwoty.
Jeżeli udziały nabywane są po cenie wyższej niż wartość nominalna wówczas nadwyżkę przekazuje się na kapitał zapasowy.

Spółka akcyjna:
Minimalna wartość to 100 tysięcy złotych. Wartość nominalna akcji nie może być mniejsza niż 1 grosz. Kapitał dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Jeżeli akcje nabywane są po cenie wyższej niż przewidywana wówczas nadwyżka musi być w pełni uregulowana przed zarejestrowaniem spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna:
Minimalna wartość to 50 tysięcy złotych.