Archiwa tagu: spółki osobowe

Kodeks spółek handlowych

Funkcjonowanie spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 roku czyli Kodeks spółek handlowych. Spółkami handlowymi są zarówno spółki osobowe jak i kapitałowe. Kodeks ten nie reguluje funkcjonowania spółek cywilnych, które są regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Do spółek osobowych zaliczamy:

  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • spółki komandytowe,
  • komandytowo-akcyjne.

Do spółek kapitałowych należą:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne.

Kodeks spółek handlowych (w skrócie K.s.h. lub KSH) zastąpił wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy z 1934 roku, który oprócz przepisów dotyczących ustroju spółek zawierał przepisy normujące czynności handlowe.

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy normujące tworzenie, organizację, funkcjonowanie oraz sposób rozwiązywania spółek. Kodeks zawiera także przepisy, które dotyczą łączenia i podziału spółek oraz przekształcania ich w inną spółkę handlową.

Reklamy

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własna firmą (nazwą). Nie posiada ona osobowości prawnej lecz ma zdolność prawną. Spółka posiada majątek, który stanowią wkłady wniesione przez wspólników oraz nabyte w czasie jej istnienia mienie.

Wspólnicy w spółce jawnej mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki bez dodatkowego wynagrodzenia. Za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność każdego ze wspólników ma charakter subsydiarny. Celem wspólników jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wybranej działalności.

Spółka jawna może powstać:

  • za pomocą umowy między wspólnikami,
  • poprzez przekształcenie spółki cywilnej,
  • przez przekształcenie spółki handlowej.

Umowa spółki powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Do powstania spółki konieczne jest zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wpisywana jest jako przedsiębiorca.

Opodatkowanie w spółkach osobowych i kapitałowych

Decyzja o wyborze spółki – kapitałowej lub osobowej – często motywowana jest opodatkowaniem spółki. W przypadku spółek kapitałowych (spółek z o.o. i akcyjnych) opodatkowanie jest podwójne, inaczej niż w spółkach osobowych, które płacą podatek dochodowy jednokrotnie.

Opodatkowanie w spółkach kapitałowych

W pierwszej kolejności w spółkach kapitałowych opodatkowaniu podlega dochód spółki podatek dochodowym od osób prawnych (CIT) według stawki 19 proc. Następnie po opodatkowaniu podatkiem CIT, zostaje wypłacony zysk wspólnikom spółki kapitałowej jako dywidenda. Od wypłaconej dywidendy wspólnicy muszą zapłacić 19 proc. podatek PIT.

Opodatkowanie w spółkach osobowych

Podatkiem podatku dochodowego nie jest spółka, ale jej wspólnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W zależności od swojego statusu mogą oni płacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) lub od osób prawnych (CIT). Do wyboru jest więc opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18 proc. lub 32 proc.) lub według stawki 19 proc.