Archiwa tagu: spółka komandytowa

Likwidacja spółki komandytowej

W ustawie przewidzianych jest sześć przyczyn dotyczących likwidacji spółki komandytowej. Należą do nich:
-przyczyny, które przewidziała umowa,
-jednomyślna uchwała wszystkich wspólników spółki. Ważne jest to że należy uwzględnić głos wspólników prowadzących sprawy spółki, jak i tych którzy zostali wyłączeni,
-upadłość spółki,
-likwidacja, upadłość bądź śmierć komplementariusza,
-prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki,
-wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela.

Warto podkreślić, że upadłość, likwidacja lub śmierć komandytariusza nie są uznawane za przyczynę rozwiązania spółki.

Likwidatorami w spółce komandytowej są wspólnicy, specjalnie powołani likwidatorzy bądź sąd rejestrowy. Są oni zobowiązani do przeprowadzenia szeregu czynności związanych z rozwiązaniem spółki komandytowej, między innymi do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelności dla spółki od osób trzecich,
spełnienia wiążących zobowiązań, upłynnienia majątku oraz podział majątku wobec wspólników.

Rejestracja spółki komandytowej przez Internet

W 2012 roku wprowadzona została możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Było to wydarzenie wręcz rewolucyjne, które pozwoliło skrócić cały proces ewidencyjny z kilku tygodni do zaledwie jednej doby. Dodatkowo znacznie obniżył on koszty rejestracyjne, a także usprawnił pracę urzędów.

Trzy lata później, w życie weszło ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Na jego mocy ten podmiot gospodarczy również można zarejestrować za pomocą sieci.

Założenie spółki w trybie 24 jest możliwe dzięki formularzowi dostępnemu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Konieczne jest wyposażenie go w kwalifikowany e-podpis lub podpis ePUAP.
Chwilą zawarcia umowy jest właśnie moment opatrzenie wprowadzonych danych podpisem elektronicznym wszystkich wspólników.

Wystąpienie wspólnika w spółce komandytowej

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych, które mają na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli w sposób nieograniczony odpowiada co najmniej jeden wspólnik – komplementariusz, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona.

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Spółka komandytowa funkcjonuje w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Kodeks ten nie zawiera jednak informacji na temat tego, co zrobić, gdy jeden wspólnik rezygnuje z prowadzenia spraw spółki.
Zawarta jest w nim informacja, ze do wszystkich nieregulowanych spraw stosuje się przepisy o spółce jawnej i właśnie taka sytuacja występuje w tym przypadku.
Art.61. § 1. informuje, że jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, to wspólnik może wypowiedzieć umowę na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, chyba że kwestia ta została inaczej uregulowana w umowie spółki.

Wypowiedzenie umowy spółki powinno zostać złożone pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki w formie pisemnego oświadczenia.
Reszta wspólników ma możliwość dalszego prowadzenia spraw spółki. Jeżeli wspólnicy zdecydują się na kontynuacje to mają obowiązek przekazać odchodzącemu wspólnikowi jego udział kapitałowy, który ustalany jest na podstawie osobnego bilansu.

Komandytariusz w spółce komandytowej

Popularność spółki komandytowej zwiększa się z dnia na dzień. Jakie są prawa oraz obowiązki komandytariusza w tej formie spółki?

W spółce komandytowej komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym majątkiem, a komandytariusz do wysokości sumy komandytowej.

Spółka komandytowa jest spółką osobową regulowanych przez Kodeks Spółek Handlowych.

Jaką rolę pełni komandytariusz?
Komandytariusz nie ma prawa prowadzenia spraw spółki, chyba, że umowa przewiduje inaczej. Rola komandytariusz ogranicza się do reprezentacji spółki na zewnątrz jako pełnomocnik.

Odpowiedzialność za zobowiązania
Komandytariusz za zobowiązania odpowiada do ustalonej w umowie sumy komandytowej.

Wyróżnić możemy kilka sytuacji, kiedy komandytariusz ponosi większą odpowiedzialność za zobowiązania z majątku osobistego. Ma to miejsce przede wszystkim w trzech sytuacjach:
– Kiedy w firmie spółki znajduje się jego nazwisko lub firma,
– Kiedy dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie okazując swego pełnomocnictwa,
– Kiedy przekroczy granice umocowania lub w ogóle go nie posiada.

Komandytariuszem spółki może ostać nawet osoba niepełnoletnia, jednak wtedy w jej imieniu będzie działał przedstawiciel ustawowy.

Spółka komandytowa – podatki

Spółka komandytowa cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Bardzo chętnie wybierają ją oni jako formę prowadzenia działalności gospodarczej. Co jest powodem jej częstego wyboru? Czy słusznie przedsiębiorcy stawiają właśnie na nią? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli opodatkowanie. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Co w związku z tym? Korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści. W odróżnieniu od spółek kapitałowych nie są one podatnikami podatku dochodowego. Nie ma w niej mowy o czymś takim, jak opodatkowanie spółki i opodatkowanie wspólników. Występuje tylko jednokrotne opodatkowanie na poziomie wspólników.

Jeśli komandytariuszami będą osoby fizyczne, to ich dochody podlegały będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochody z działalności gospodarczej. Krótko mówiąc komandytariusz będzie mógł wybrać opodatkowanie stawką liniową 19% lub według skali podatkowej 18-32 %.

Rok 2014 miał być dla spółek komandytowych rokiem decydującym, gdyż miały zostać wprowadzone zmiany, które nakazywałyby płacenie podatku CIT przez tę formę spółek. Przedsiębiorcy przeżywali stresujące chwile, gdyż to pogorszyłoby ich sytuacje finansową. Jednak jeszcze w 2013 roku pojawiła się pozytywna informacja, że rząd nie zdecyduję się jednak na te zmiany. Wszyscy przedsiębiorcy spółek komandytowych odetchnęli z ulgą.

Podsumowując: opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają tylko wspólnicy.

Korzyści z założenia spółki osobowej

Jakie korzyści wynikają z założenia spółki osobowej? Co je charakteryzuje?  
 
Działalność spółek osobowych oparta jest na osobistej więzi między jej wspólnikami. Jest to spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Do spółek osobowych zaliczane są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.  
 
Wszystkie spółki osobowe, oprócz spółki komandytowo-akcyjnej nie mają konieczności posiadania kapitału zakładowego. Spółki te nie posiadają organów, choć wyjątki od tej zasady przewiduje konstrukcja spółki partnerskiej i spółki komandytowo-akcyjnej. Spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego – i tu znowu wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna, opodatkowana podatkiem CIT na zasadach właściwych dla spółek kapitałowych. Podatkiem objęci są bezpośrednio wspólnicy spółek osobowych jednokrotnie, przeciwnie do spółek kapitałowych w których opodatkowanie jest podwójne. 
 
Ponadto spółki osobowe mają zdolność prawną, co oznacza, że we własnym imieniu mogą nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe oraz zaciągać zobowiązania, to znaczy samodzielnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym. 

Przyczyny likwidacji spółki komandytowej

W poprzednim poście pisaliśmy o tym jak przebiega proces likwidacji spółki komandytowej. W dzisiejszym uzupełnimy wiadomości na ten temat, przedstawiając przyczyny, mogące spowodować likwidację spółki.

Pierwszą przyczyną likwidacji spółki komandytowej może być przyczyna przewidziana zapisami umowy. Konkretnie może to być na przykład:likwidacja spolki

  • upływ czasu, na jaki spółkę utworzono,
  • osiągnięcie zamierzonego celu gospodarczego,
  • wystąpienie dużych strat spółki,
  • cofnięcie spółce koncesji na prowadzoną działalność.

Kolejnymi przyczynami zamknięcia spółki komandytowej mogą być:

  • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
  • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
  • prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki.