Archiwa tagu: spółka jawna

Rejestracja spółki jawnej

Aby zarejestrować spółkę jawną konieczne należy:
– podpisać umowę,
– zgłosić spółkę do rejestru,
– dokonać opłat sądowych,
– wpisać spółkę do KRS.

Opłaty związane z rejestracją spółki wynoszą 600 zł. Na kwotę tą składa się opłata sądowa w wysokości 500 zł oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wartości 100 zł.

Teoretycznie sąd rejestrowy do 7 dni od dnia złożenia wniosku powinien rozpoznać wniosek rejestracyjny. W praktyce niestety czas ten jest kilkakrotnie wyższy.

Od 2015 roku możliwe stało się zarejestrowanie spółki jawnej online przy wykorzystaniu wzorca umowy. W tym celu niezbędne jest wykorzystanie podpisu elektronicznego bądź posiadanie profilu zaufanego ePUAP. Rejestracja online trwa zaledwie jeden dzień. Należy podkreślić że ta forma nie zmniejsza opłat rejestracyjnych.

Reklamy

Podmiotowość prawna spółki jawnej

Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe w większym wymiarze. Powstaje w momencie wpisania do właściwego rejestru. Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne i prawne. Wspólnik ma obowiązek pokrycia wkładu spółki w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Spółka jawna posiada podmiotowość prawną ponieważ:
– ma swój własny majątek, którym dysponuje w trakcie działania;
– jako spółka nawiązuje stosunki prawne w osobami trzecimi;
– wspólnik posiada uprawnienia oraz obowiązki względem samej spółki;
– spółka posiada stały skład osobowy;
– każdy wspólnik ma możliwość reprezentowania spółki;
– wszyscy wspólnicy mają takie same prawa oraz obowiązki;
– wspólnicy ponoszą odpowiedzialność solidarną całym swoim majątkiem

Odpowiedzialność w spółce jawnej

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej za zobowiązania zaciągane przez spółkę jest osobista, solidarna i subsydiarna. Czy jednak wiesz, co należy rozumieć przez te pojęcia?

Osobista, a więc dotyczy całego majątku osobistego wspólników. Co ważne, za zobowiązania wspólnik odpowiada także po wystąpieniu ze spółki.

Solidarna, czyli za całość długu spółki wspólnik odpowiada razem ze spółką oraz pozostałymi wspólnikami. Regulacja należności zależy jednak od wierzycieli. Mogą oni zażądać regulacji długu od wszystkich wspólników i spółki, niektórych wspólników bądź każdego z nich osobna. Jeżeli którykolwiek ze wspólników spełnił świadczenie wówczas pozostali zostają z niego zwolnieni. W takim przypadku wspólnik może jednak domagać się zwrotu tego świadczenia w równych częściach od pozostałych współdłużników.

Subsydiarna, co znaczy, że egzekucja z majątku wspólnika może mieć miejsce wyłącznie jeżeli pobranie należności z majątku spółki jest niemożliwe.Wyjątek stanowią jedynie zobowiązania powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru.

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własna firmą (nazwą). Nie posiada ona osobowości prawnej lecz ma zdolność prawną. Spółka posiada majątek, który stanowią wkłady wniesione przez wspólników oraz nabyte w czasie jej istnienia mienie.

Wspólnicy w spółce jawnej mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki bez dodatkowego wynagrodzenia. Za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność każdego ze wspólników ma charakter subsydiarny. Celem wspólników jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wybranej działalności.

Spółka jawna może powstać:

 • za pomocą umowy między wspólnikami,
 • poprzez przekształcenie spółki cywilnej,
 • przez przekształcenie spółki handlowej.

Umowa spółki powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Do powstania spółki konieczne jest zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wpisywana jest jako przedsiębiorca.

Korzyści z założenia spółki osobowej

Jakie korzyści wynikają z założenia spółki osobowej? Co je charakteryzuje?  
 
Działalność spółek osobowych oparta jest na osobistej więzi między jej wspólnikami. Jest to spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Do spółek osobowych zaliczane są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.  
 
Wszystkie spółki osobowe, oprócz spółki komandytowo-akcyjnej nie mają konieczności posiadania kapitału zakładowego. Spółki te nie posiadają organów, choć wyjątki od tej zasady przewiduje konstrukcja spółki partnerskiej i spółki komandytowo-akcyjnej. Spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego – i tu znowu wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna, opodatkowana podatkiem CIT na zasadach właściwych dla spółek kapitałowych. Podatkiem objęci są bezpośrednio wspólnicy spółek osobowych jednokrotnie, przeciwnie do spółek kapitałowych w których opodatkowanie jest podwójne. 
 
Ponadto spółki osobowe mają zdolność prawną, co oznacza, że we własnym imieniu mogą nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe oraz zaciągać zobowiązania, to znaczy samodzielnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym. 

Kiedy można rozwiązać spółkę jawną, a kiedy spółkę partnerską?

Kodeks spółek handlowych określa wiele zasad prowadzenia spółek. Formułuje między innymi przepisy, dotyczące ich zakładania oraz rozwiązywania. W dzisiejszym poście przedstawiamy najważniejsze przyczyny rozwiązania spółek jawnych i spółek partnerskich.

Przyczyny rozwiązania spółek partnerskich? 

 • ustalenia zawarte w umowie spółki,
 • uchwała wszystkich partnerów,
 • upadłości spółki,
 • utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,
 • śmierć partnera bądź ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera,
 • orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki.

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej? 

 • ustalenia zawarte w umowie spółki,
 • uchwała wszystkich wspólników,
 • upadłości spółki,
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
 • wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
 •  orzeczenia sądu o rozwiązaniu spółki.