Archiwa tagu: prowadzenie spółki

Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa to struktura łącząca samodzielne podmioty gospodarcze w postaci spółek kapitałowych. Podporządkowanie wynika z posiadania przez podmiot nadrzędny udziałów lub akcji w podmiotach podporządkowanych. W grupach kapitałowych wyróżnia się:
– spółkę dominującą
– spółkę zależną;

Grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe o zawartości zgodnej z przepisami ustawy o rachunkowości.

Podatkowa grupa kapitałowa charakteryzuje się:
– minimalną przeciętną wartością kapitału zakładowego nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł;
– spółka dominująca musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego spółek córek;
– spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale innych spółek tworzących grupę,
– w spółkach nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
– spółki zawarły umowę w formie aktu notarialnego o utworzeniu na okres co najmniej 3 lat podatkowych podatkowej grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa, która spełnia ustawowe wymogi, po zarejestrowaniu przez urząd skarbowy, staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka komandytowa – podatki

Spółka komandytowa cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Bardzo chętnie wybierają ją oni jako formę prowadzenia działalności gospodarczej. Co jest powodem jej częstego wyboru? Czy słusznie przedsiębiorcy stawiają właśnie na nią? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli opodatkowanie. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Co w związku z tym? Korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści. W odróżnieniu od spółek kapitałowych nie są one podatnikami podatku dochodowego. Nie ma w niej mowy o czymś takim, jak opodatkowanie spółki i opodatkowanie wspólników. Występuje tylko jednokrotne opodatkowanie na poziomie wspólników.

Jeśli komandytariuszami będą osoby fizyczne, to ich dochody podlegały będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochody z działalności gospodarczej. Krótko mówiąc komandytariusz będzie mógł wybrać opodatkowanie stawką liniową 19% lub według skali podatkowej 18-32 %.

Rok 2014 miał być dla spółek komandytowych rokiem decydującym, gdyż miały zostać wprowadzone zmiany, które nakazywałyby płacenie podatku CIT przez tę formę spółek. Przedsiębiorcy przeżywali stresujące chwile, gdyż to pogorszyłoby ich sytuacje finansową. Jednak jeszcze w 2013 roku pojawiła się pozytywna informacja, że rząd nie zdecyduję się jednak na te zmiany. Wszyscy przedsiębiorcy spółek komandytowych odetchnęli z ulgą.

Podsumowując: opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają tylko wspólnicy.

Prokura w spółkach

W spółach można się spotkać z prokurą czyli specjalnym rodzajem pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, udzielanego przez przedsiębiorcę, który figuruje w KRS. Przyznanie prokury upoważnia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednak prokura nie upoważnia do zbywania i obciążania przedsiębiorstwa oraz nieruchomości. W takich przypadkach konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.

Prokurę udziela się na piśmie pod rygorem nieważności po wcześniejszym uzyskaniu zgodny przez wszystkich wspólników prowadzących spółkę lub wszystkich członków zarządu. Nadanie prokury potwierdza się wpisem do rejestru.

Ustanie prokury następuje poprzez wystawienie odpowiedniego oświadczenia jednego wspólnika lub członka zarządu. Może także nastąpić na skutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, przekształcenia przedsiębiorcy oraz wraz z śmiercią prokurenta. Również częściowa lub całkowita zdolności prawnych przez prokurenta oznacza wygaśnięcie prokury.