Archiwa tagu: likwidacja spółki

Skutki podatkowe przy likwidacji

Likwidację spółki można rozumieć jako zakończenie działalności funkcjonującej spółki. W ramach likwidacji konieczne jest podzielenie majątku pomiędzy akcjonariuszy bądź udziałowców.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizyczny stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje się dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawę stanowią akcje, podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub majątku. W takiej sytuacji podatek należny należy uregulować w formie zryczałtowanej, czyli w stawce 19%. Warto także odnotować, że na likwidowanej spółce będą ciążyć obowiązki płatnika.

Jeżeli wspólnikiem był podmiot, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wówczas jej przychód przyjmuje się za dochód z udziału w zyskach osoby prawnej, uzyskany w sposób faktyczny z udziału bądź akcji.

Reklamy

Kiedy i jak ogłosić upadłość spółki?

Każde przedsiębiorstwo może w pewnym momencie wpaść w problemy finansowe. Niewypłacalność krótkoterminowa jest zjawiskiem powszechnym, jednak konieczne jest jego śledzenie i określenie, czy nasza niewypłacalność na pewno nie przybrała charakteru długoterminowego, który jest już podstawą do ogłoszenia upadłości.

Aby ogłosić upadłość należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejestrowego odpowiedniego do miejsca, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Dłużnik musi dopełnić ten obowiązek nie później niż w przeciągu 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do tego aby ogłosić upadłość.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać następujące informacje:
-wykaz majątku łącznie z wyceną jego składników,
-bilans sporządzony do celów danego postępowania,
-spis wierzycieli,
-oświadczenie dotyczące spłaty wierzycieli,
-spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika,
-wykaz tytułów egzekucyjnych,
-informacje o postępowaniach, które dotyczą ustanowienia hipotek na majątku dłużnika,
-miejsca zamieszkania reprezentantów spółki i jej likwidatorów,
-rachunek przepływów pieniężnych.

 

Zobacz także: Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki może nastąpić z przyczyn przewidzianych w umowie spółki, na mocy uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, a także po ogłoszeniu upadłości spółki i innych prawnie przewidzianych powodów.

Jeżeli przyczyny spółki określone są w umowie wówczas nie jest wymagana uchwała wspólników. Powodami takimi może być między innymi upływ czasu jeżeli spółka została zawarta na określony czas bądź w momencie nieuzyskania zakładanych celów. Rozwiązanie spółki może również nastąpić w ramach upadłości likwidacyjnej. Jeżeli upadłość ma charakter układowy wówczas spółka powinna trwać dalej.

Spółkę rozwiązuje sąd rejestrowy jeżeli nie zawarto umowy spółki, przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem, umowa nie zawiera postanowień dotyczących firmy oraz gdy osoby zawierające umowę nie miały zdolności do czynności prawnych.