Archiwa tagu: kupię gotową spółkę

Spółka europejska

Definicja spółki europejskiej informuje nas o tym, iż jest to forma przedsiębiorstwa uregulowana przez Rozporządzenie 2157/2001/WE[1] i Dyrektywe 2001/86/WE[2].

Do cech spółki europejskiej możemy zaliczyć:
– osobowość prawną,
– kapitał zakładowy dzielony na akcje,
– wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
– korporacyjną strukturę organów.

Czym różni się spółka europejska od spółki akcyjnej? Oto różnice:
– statusem personalnym spółki europejskiej,
– źródłami prawa, które określają spółkę europejską,
– wymogiem mówiącym, że siedziba spółki musi znajdywać się na terytorium Unii Europejskiej, w tym państwie, gdzie jej zarząd,
– możliwością przeniesienia siedziby statusowej spółki europejskiej do innego państwa członkowskiego z zachowaniem jej tożsamości podmiotowej,
– wysokością kapitału zakładowego, który nie dość, że jest wyrażony w euro, to wynosi 120 000 euro,
– możliwością prowadzenia rachunkowości spółki w walucie euro,
– możliwością wyboru modeli organów spółki europejskiej pomiędzy dualistycznym, a monistycznym.

Sposoby na rozpoczęcie prowadzenia spółki europejskiej:
– założenie spółki europejskiej sposobem połączenia się dwóch spółek akcyjnych,
– utworzeniem holdingowej spółki akcyjnej,
– utworzeniem zależnej spółki europejskiej,
– przekształceniem krajowej spółki akcyjnej w spółkę europejską.

Przedmiot działalności spółki

Jedną z informacji o spółce, które polegają ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców KRS jest przedmiot działalności spółki. Według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedmiot działalności należy wpisywać w rejestrze zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Klasyfikacja ta przyporządkowuje opisowi słownemu poszczególnych rodzajów działalności tak zwane kody PKD. Wprowadzone przepisy określają, że spółka może podać we wniosku o wpis do KRS kod PKD, jednak opis słowny może przyporządkować według rzeczywistego brzmienia podmiotu działalności, adekwatnie do umowy spółki lub jej statutu. Określenie przedmiotu działalności w dokumencie założycielskim nie musi być identyczne z oznaczeniami PKD. Jednak jeśli spółka zdecyduje się określić przedmiot działalności bez posługiwania się nomenklaturą zaczerpniętą z PKD, może mieć problemy przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co ważne, niedawno wprowadzona nowelizacja nałożyła na spółki handlowe obowiązek ujawniania w rejestrze przedmiotu przeważającej działalności, ograniczając liczbę pozycji, które spółka może ujawnić, do jedynie dziesięciu.

Spółka partnerska

Jak założyć spółkę komandytową? Odsyłamy Państwa do artykułu z odpowiedzią – KLIK.

***

Spółka partnerska jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników – partnerów, których celem jest wykonywanie wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spółka nie ma określonego minimalnego kapitału zakładowego potrzebnego na jej utworzenie.

Nazwa spółki
Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Wolne zawody ściśle określone przez prawo, które mogą być wykonywane przez spółkę partnerską:
– adwokat,
– aptekarz,
– architekt,
– inżynier budownictwa,
– biegły rewident,
– broker ubezpieczeniowy,
– doradca podatkowy,
– makler papierów wartościowych,
– doradca inwestycyjny,
– księgowy,
– lekarz,
– lekarz dentysta,
– lekarza weterynarii,
– notariusz,
– pielęgniarka,
– położna,
– radca prawny,
– rzecznik patentowy,
– rzeczoznawca majątkowy,
– tłumacz przysięgły.

Absolutorium

W spółkach z o.o. panuje zasada, że co najmniej raz w roku po zakończeniu okresu sprawozdawczego należy zwołać zwykle zebranie wspólników. Powinno się podczas niego po pierwsze dokonać zatwierdzenia sporządzonego sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy, a po drugie udzielić absolutorium pozostałym członkom spółki z o.o..

Absolutoriom udziela się w drodze uchwały, poświadczającej zaakceptowanie działania zarządu oraz (o ile funkcjonuje) radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej w poprzednim roku. Nieudzielenie absolutorium wiąże się z odrzuceniem działania członków spółki z o.o.. Jednak niekoniecznie oznacza to, że dalej nie będą one mogły wykonywać swojej działalności, a ich członkowie zostaną odwołani.

Prowadzenie spółki z o.o. ze względu na jej kapitałowy charakter jest trudniejsze niż innych spółek osobowych. Trzeba jednak przyznać, że posiada ona bardzo ważną zaletę, jaką jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe.

Jakie informacje składają się na numer REGON?

Numer REGON jest numerem identyfikującym podmioty w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej. Znając numer REGON jednostki można sprawdzić wiele informacji – między innymi: nazwę przedsiębiorcy, PESEL, adres, datę powstania itp.

Jednak na dane jakie zawiera numer REGON (nie koniecznie ujawniane) składa się znacznie więcej informacji, a są to:
– firma przedsiębiorcy (nazwa),
– nazwisko i imiona oraz PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
– adres zawierający (województwo, powiat, gminę, kod pocztowy, miejscowość poczty, miejscowość, ulicę, numer nieruchomości, numer lokalu, opis nietypowego miejsca lokalizacji, skrytkę pocztową siedziby, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu i faksu przedsiębiorcy),
– forma prawna,
– zakres działalności według PKD,
– daty powstania przedsiębiorcy (oraz rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności, skreślenia z ewidencji),
– nazwa organu ewidencyjnego, numer ewidencyjny, data wpisu.

SPÓŁKA CYWILNA – warto wiedzieć!

Zapraszamy na NASZĄ STRONĘ, gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji!

Wraz z 1 grudnia ubiegłego roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają proces zakładania spółki cywilnej – nadawanie NIP-2. Każdy, kto zamierza otworzyć działalność w formie spółki cywilnej warto, aby zapoznał się z nowymi przepisami, które obowiązują. Co warto wiedzieć? O jakich zmianach musisz pamiętać zakładając spółkę cywilną?

Po pierwsze umowa, bo od niej wszystko się zaczyna…
Umowa spółki cywilnej ma na celu uszeregowanie zasad, które obowiązywać będą w trakcie jej funkcjonowania. Celem wspólników jest podejmowanie działań zmierzających do osiągania jak największego zysku. Obowiązkiem jest, aby była ona zawarta na piśmie.

Co powinna zawierać umowa?
– dane dotyczące wspólników + nazwę spółki,
– przedmiot działalności,
– wnoszone wkłady,
– informacje na temat prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji,
– udział wspólników w zyskach i stratach,
– możliwość podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki,
– określenie jej roku obrachunkowego.

Wspólnicy spółki cywilnej:
– osoba fizyczna,
– podmiot posiadający zdolność prawną.

NIP i REGON w spółce cywilnej
Uzyskanie przez spółkę cywilną własnego numeru NIP wiąże się ze złożeniem przez wspólników zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 we właściwym Urzędzie Skarbowym. Wraz z grudniem ubiegłego roku zaczął obowiązywać nowy wzór formularza, który niesie ze sobą kilka zmian:
1. część D3 – wskazanie informacji o jednym ze wspólników spółki,
2. nie obowiązuje formularz NIP-D.

REGON
Z racji tego, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, to ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru podmiotów – REGON. Wniosek ten powinien zostać złożony we właściwym urzędzie statystycznym do 14 dni o dnia powstania spółki.

Kup spółkę razem z nami!

Celem przedsiębiorcy jest prowadzenie firmy w taki sposób, aby osiągnąć sukces. Droga do sukcesu jest kręta i warto szukać rozwiązań, które pozwolą pokonać wszelkie bariery i przeszkody. Takim właśnie rozwiązaniem dla coraz to większej grupy przedsiębiorców jest zakup gotowej spółki.

Czym jest gotowa spółka? Otóż jest to w pełni przygotowany podmiot do prowadzenia działalności. Posiada wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do prowadzenia firmy. Kupując gotową spółkę możesz prowadzić firmę już następnego dnia od dokonania transakcji. Mówi się „czas to pieniądz”, więc zaoszczędź czas i pieniądze. Zainwestuj w coś, co pozwoli Ci na sukces!

GOTOWE SPÓŁKI → WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
– czysta spółka,
– spółka ze zdolnością kredytową,
– czysta spółka z historią.

Dlaczego przedsiębiorcy boją się kupować gotowe spółki?
Głównym powodem strachu jest możliwość „zaplątania” się w tych wszystkich formalnościach oraz to, że mogą oni kupić niewłaściwą spółkę, która zamiast korzyści przyniesie im same kłopoty.

Nasi specjaliści wychodzą naprzeciw „strachliwym” przedsiębiorcom. Oferujemy pośrednictwo w zakupie/sprzedaży spółek. Szukamy dla Ciebie odpowiedniej spółki, sprawdzamy ją by nie przysporzyć Ci kłopotów i przeprowadzamy cały proces zakupu.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszej oferty. Porozmawiaj z naszymi ekspertami i uzyskaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.