Archiwa tagu: gotowe spółki

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Istnieje możliwość, aby osoba fizyczna, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą została przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.
Po dokonaniu procedury przekształcenia na spółkę przechodzą wszystkie prawa oraz obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Przekształcany przedsiębiorca uzyskuje status wspólnika spółki.

Za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel przekształconej spółki ma obowiązek dokonania wpisu do KRS.

Podział zysku w spółce z o.o.

W spółce kapitałowej podziałowi podlega zysk (wynik) finansowy netto. Podział zysku może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, którym jest:
– zwyczajne walne zgromadzenie – w spółce akcyjnej,
– zwyczajne zgromadzenie wspólników – w spółce z o.o.
Na obradach zwyczajnego zgromadzenia podejmuje się uchwałę o podziale zysku. Wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.

Od umowy spółki uzależniony jest sposób podziału zysku.

Wypracowany zysk netto może być przeznaczony na:
– wypłatę dywidendy,
– utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego,
– nagrody dla pracowników,
– zasilenie funduszy specjalnych (np. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
– pokrycie straty z lat ubiegłych,
– inne cele.

Warto pamiętać o tym, że kwota przeznaczona do podziału między wspólników (akcjonariuszy) nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały (akcje) własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową (statutem) spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Sprzedaż spółek

Aktualnie bardzo popularna stała się usługa polegająca na sprzedaży gotowych spółek. Jest to idealne narzędzie do szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Firmy trudniące się w tego typu usługach oferują sprzedaż podmiotów przygotowanych do natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, iż posiadają wpisy do poszczególnych instytucji, czego potwierdzeniem są numery NIP, REGON, KRS oraz opcjonalnie VAT, którymi dysponują. Ponadto są w posiadaniu kapitału zakładowego, odpowiednio sporządzonej umowy, a także kompletnej dokumentacji.

Decydując się na nabycie gotowej spółki dodatkowo masz do wyboru długość jej stażu, a więc czasu przez który spółka istnieje na rynku. Tym samym możesz kupić spółkę całkowicie nową oraz taką, która została zarejestrowana na rynku pewien okres czasu wcześniej. Przez okres ten zazwyczaj nie prowadziła działalności. Jej bierna aktywność znacząco wpływa na wiarygodność danej jednostki. Tym samym ma ona o wiele większe szanse na pozyskanie dotacji, kredytów oraz innych form wsparcia finansowego, które stanowią świetne źródło rozwoju zwłaszcza w początkowej fazie działalności.

Spółki stażowe: wady i zalety

Decydując się na zakup gotowej spółki można wybrać spółkę stażową, a więc taką w ramach której niegdyś była prowadzona działalność gospodarcza. Podmiot taki posiada szereg korzyści, jednak wiąże się także z ogromnym ryzykiem.

Zalety:
-zwiększenie wiarygodności w otoczeniu rynkowym,
-możliwość zdobycia partnerów biznesowych,
-ogromne szanse na pozyskanie dotacji unijnych,
-powiększenie zdolności kredytowej,
-możliwość przejęcia renomowanej marki.

Wady:
-przejęcie spółki zadłużonej,
-przejęcie spółki z nadszarpnięta reputacją.
-wysoka cena.

Spółka stażowa posiada ogromne zalety, które mogą znacząco wpłynąć na jej funkcjonowanie, pozwalając jej na szybkie zbudowanie silnej i stabilnej pozycji na rynku. Tym samym posiada również ogromne szanse na zdobycie funduszy od instytucji finansowania, umożliwiając swojej firmie rozwój już na początku aktywności. Niestety ryzyko związane z nabyciem spółki zadłużonej jest ogromne, a sytuacja taka może doprowadzić nawet do bankructwa naszego biznesu. Aby je ograniczyć konieczne jest dokładne przeanalizowanie dokumentacji danego podmiotu, tak aby upewnić się, iż decyzje naszego poprzednika nie odbiją się negatywnie na prowadzonej przez nas działalności.

Korzyści z zakupu gotowego przedsiębiorstwa

Rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej jest dla wielu osób wyjątkowo trudnym procesem. Na nowego przedsiębiorcę czeka wyjątkowo wiele spraw do załatwienia, w tym także przeprowadzenie rejestracji działalności.

Rejestracja działalności gospodarczej wymaga spełnienia wielu formalności oraz cierpliwości, gdyż wszystkie te procedury mogą wyjątkowo długo potrwać. Wystarczy tylko nie złożyć kompletnej dokumentacji w KRS, czy popełnić błąd we wniosku i już termin rejestracji spółki może odwlec się o kolejne 7 dni.

Gdy podejmuje się wyzwanie samodzielnej rejestracji spółki, jest trudno bez nerwów i dużego wysiłku sprostać temu. Jest jednak rozwiązanie, które pomaga wielu osobom, borykającym się z tym problemem. Jest nim zakupienie gotowego przedsiębiorstwa.

Korzyściami z zakupu gotowego przedsiębiorstwa są:

 • brak konieczności samodzielnej rejestracji w KRS,
 • możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności, w zaledwie kilka dni,
 • mniejsze formalności – wystarczające do zakupu gotowej spółki okazuje się sporządzenie umowy zakupu oraz wniosku aktualizującego dane,
 • możliwość rozpoczęcia działalności z kilku miesięcznym lub kilku letnim stażem.

Zalety zakładania spółek kapitałowych

Dlaczego warto zakładać spółki kapitałowe? Jakie korzyści niosą z sobą te spółki? Czym się charakteryzują?

Spółki kapitałowe mają to bardzo korzystną cechę, że w zamian za wniesienie określonego kapitału do spółki, wspólnicy zyskują ograniczoną odpowiedzialność majątkową. Pozwala to im całkiem bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą, nie narażając własnego majątku.

Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki to nie wszystko co oferują spółki kapitałowe. Umożliwiają one również prowadzenie działalności w formie posiadającej osobowość prawną. Oznacza to, że spółki mają pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność prawną. Prowadzenie działalności spółki jest więc oparte na jasnych zasadach.

Ponieważ działalność spółek kapitałowych opiera się głównie na kapitale, a nie na stałym składzie osobowym, wprowadzenie nowego wspólnika czy pozyskanie dodatkowego kapitału własnego nie jest problemem. Wystarczy tylko znaleźć odpowiednią osobę.

Jak to zostało przedstawione, zakładanie spółek kapitałowych jest dosyć korzystnym rozwiązaniem. Może również Państwo się na nie zdecydujecie!

WIĘCEJ NA TEMAT SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH DOWIESZ SIĘ TUTAJ: Likwidacja spółek kapitałowych

Likwidacja spółek kapitałowych

Do likwidacji swojej działalności mogą zostać zmuszone także spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjnie). W przeciwieństwie do spółek osobowych procedury likwidacyjne spółek kapitałowych są inne. Również przyczyny likwidacji nieco różnią się od tych występujących w spółkach osobowych.

Przyczyny likwidacji spółek kapitałowych można podzielić na:

 • poza sądowe,
 • sądowe.

Do przyczyn poza sądowych zalicza się następujące sytuacje:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • wydanie uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,
 • ogłoszenie upadłości spółki.

Natomiast do przyczyn likwidacji spółek wynikających z decyzji sądu należą:

 • nie zawarcie umowy spółki,
 • określenie w umowie spółki przedmiotu działalności sprzecznego z prawem,
 • brak postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności, kapitału zakładowego i wkładów w umowie spółki,
 • brak zdolności prawnej przez osoby, które zawarły spółkę,
 •  żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeśli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,
 • żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki narusza prawo zagraża interesowi publicznemu.

Spółka partnerska

Nie każdy może prowadzić spółkę partnerską. Ta forma prawna dostępna jest jedynie dla przedstawicieli tzw.” wolnych zawodów”, a dokładniej:

 • adwokata,
 • aptekarza,
 • architekta,
 • inżyniera budownictwa,
 • biegłego rewidenta,
 • brokera ubezpieczeniowego,
 • doradcy podatkowego,
 • maklera papierów wartościowych,
 • doradcy inwestycyjnego,
 • księgowego,
 • lekarza,
 • lekarza dentysty,
 • lekarza weterynarii,
 • notariusza,
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • radcy prawnego,
 • rzecznika patentowego,
 • rzeczoznawcy majątkowego i
 • tłumacza przysięgłego.

Spółka partnerska jest wygodną i popularną formą działalności gospodarczej. Zalicza się ona do spółek osobowych oraz nie ma określonego minimalnego kapitału zakładowego. Do jej zalet zalicza się przede wszystkim brak podwójnego opodatkowania dochodu spółki i dywidendy dla partnerów oraz możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Właściciel spółki partnerskiej cieszyć się może również ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania powstałe w wyniku działania pozostałych partnerów. Znaczącą wadą jest brak osobowości prawnej.

Spółka komandytowo-akcyjna

Wspomniana w tytule spółka jest jedną z form prawnych przedsiębiorstw, lecz mało znaną. Wiele osób zna takie formy jak spółka z o.o., jawna, komandytowa czy akcyjna. Jednak wiele osób pośród nich nie zna tak dobrze spółki komandytowo-akcyjnej, również ciekawej formy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka komandytowo-akcyjna należy do spółek osobowych, jednak odmiennie od nich rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych, co jest dosyć nietypowe dla tego rodzaju spółki. Spółka ta może być uznawana za nietypową również dlatego, że łączy cechy spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. W spółce komandytowo-akcyjnej istnieją organy (zarząd, rada nadzorcza), występuje minimalny kapitał zakładowy (wynoszący 50 000 złotych), co jest cechą charakterystyczną dla spółki akcyjnej. Cechą spółki komandytowo-akcyjnej wspólną dla niej i spółki komandytowej jest brak osobowości prawnej, lecz posiadanie zdolności prawnej oraz występowanie dwóch rodzajów wspólników – akcjonariuszy i komplementariuszy.

Spółka komandytowo-akcyjna nie cieszyła się dużą popularnością zaraz po jej wprowadzeniu do Kodeksu Spółek Handlowych. Dopiero od kilku lat zainteresowanie tą formą przedsiębiorstwa wzrasta, chociaż ich liczba jest nadal mniejsza niż innych spółek akcyjnych lub z o.o.

Gotowe spółki czekają!

Gotowe spółki to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Nie trzeba bowiem zajmować się żadnymi procedurami rejestracyjnymi i tracić na te czynności cennego czasu. Gotowe spółki są coraz lepszym rozwiązaniem, gdyż można zakupić je w różnej formie i z innymi dodatkowymi cechami (oczywiście pozytywnymi).

Gotowe spółki jakie oferuje nasza firma to między innymi:

 • Spółki z o.o.,
 • Spółki z o.o. komandytowe,
 • Spółki komandytowe,
 • Spółki komandytowo-akcyjne,
 • Spółki akcyjne.

W ofertach gotowych spółek znajduje się wiele udogodnień. Otóż wiele spółek posiada już staż działalności, co bardzo często ułatwia pozyskanie dodatkowych środków na działalność. Gotowe spółki mogą posiadać również założone konto bankowe, przesunięty rok obrotowy oraz inne podobne do tych cechy, które ułatwiają start w biznesie.

Więcej informacji o naszej ofercie udzielą Państwu nasi specjaliści. Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz ofertę dla obcokrajowców  – spółka dla obcokrajowców