Archiwa miesięczne: Kwiecień 2018

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Istnieje możliwość, aby osoba fizyczna, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą została przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.
Po dokonaniu procedury przekształcenia na spółkę przechodzą wszystkie prawa oraz obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Przekształcany przedsiębiorca uzyskuje status wspólnika spółki.

Za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel przekształconej spółki ma obowiązek dokonania wpisu do KRS.

Kto sporządza umowę spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w momencie zawarcia przez jej wspólników umowy, którą można zawrzeć na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest korzystanie z elektronicznego systemu, w którym automatycznie generuje się umowa na podstawie gotowego wzorca i danych wprowadzonych przez właścicieli spółki. Jest to rozwiązanie proste, ale niesie za sobą pewne ograniczenia dotyczące treści umowy.

Drugim sposobem jest sposób tradycyjny – sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Jej opracowaniem zajmują się wspólnicy spółki, którzy mogą skorzystać z pomocy doradcy czy prawnika, któreś zadba o właściwą formę dokumentu i podpowie najbardziej optymalne rozwiązania. Zazwyczaj wspólnicy nie decydują się na samodzielne sporządzanie tego dokumentu ze względu na brak doświadczenia i wiedzy z zakresu Kodeksu Spółek Handlowych. Umowę tę zawiera się w kancelarii notarialnej gdzie notariusz w obecności wszystkich wspólników odczytuje treść dokumentu, który następnie zostaje podpisany przez wszystkich wspólników.