Archiwa miesięczne: Luty 2018

Spółka europejska

Definicja spółki europejskiej informuje nas o tym, iż jest to forma przedsiębiorstwa uregulowana przez Rozporządzenie 2157/2001/WE[1] i Dyrektywe 2001/86/WE[2].

Do cech spółki europejskiej możemy zaliczyć:
– osobowość prawną,
– kapitał zakładowy dzielony na akcje,
– wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
– korporacyjną strukturę organów.

Czym różni się spółka europejska od spółki akcyjnej? Oto różnice:
– statusem personalnym spółki europejskiej,
– źródłami prawa, które określają spółkę europejską,
– wymogiem mówiącym, że siedziba spółki musi znajdywać się na terytorium Unii Europejskiej, w tym państwie, gdzie jej zarząd,
– możliwością przeniesienia siedziby statusowej spółki europejskiej do innego państwa członkowskiego z zachowaniem jej tożsamości podmiotowej,
– wysokością kapitału zakładowego, który nie dość, że jest wyrażony w euro, to wynosi 120 000 euro,
– możliwością prowadzenia rachunkowości spółki w walucie euro,
– możliwością wyboru modeli organów spółki europejskiej pomiędzy dualistycznym, a monistycznym.

Sposoby na rozpoczęcie prowadzenia spółki europejskiej:
– założenie spółki europejskiej sposobem połączenia się dwóch spółek akcyjnych,
– utworzeniem holdingowej spółki akcyjnej,
– utworzeniem zależnej spółki europejskiej,
– przekształceniem krajowej spółki akcyjnej w spółkę europejską.

Zarząd spółki z o.o. – kto może członkiem?

Zarząd to najważniejszy organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadzi jej sprawy, a także ją reprezentuje. Bardzo często spotykam się z pytaniami odnośnie tego kto w rzeczywistości może wchodzić w skład tego organu.

Członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia. Należy jednak mieć na uwadze, że pełnej zdolności prawnej nie posiadają osoby nawet częściowo ubezwłasnowolnione. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia z kolei może uzyskać pełną zdolność prawną jeżeli za zgodą sądu rodzinnego wzięła ślub.

Członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być osoba, jeżeli sąd bądź ustawa nie zabrania pełnić jej danej funkcji. Prawa takiego nie ma np. osoba, która popełniła przestępstwo finansowe. Zakaz narzucony przez kodeks karny ma charakter przemijający po okresie 5 lat licząc od dnia uprawomocnienia wyroku.

Skutki podatkowe przy likwidacji

Likwidację spółki można rozumieć jako zakończenie działalności funkcjonującej spółki. W ramach likwidacji konieczne jest podzielenie majątku pomiędzy akcjonariuszy bądź udziałowców.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizyczny stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje się dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawę stanowią akcje, podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub majątku. W takiej sytuacji podatek należny należy uregulować w formie zryczałtowanej, czyli w stawce 19%. Warto także odnotować, że na likwidowanej spółce będą ciążyć obowiązki płatnika.

Jeżeli wspólnikiem był podmiot, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wówczas jej przychód przyjmuje się za dochód z udziału w zyskach osoby prawnej, uzyskany w sposób faktyczny z udziału bądź akcji.

Dywidenda w spółkach

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej (po opodatkowaniu) przeznaczona do podziału między wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub między akcjonariuszy w spółce akcyjnej. W przypadku, gdy w spółce występuje tylko jeden wspólnik bądź akcjonariusz, dywidenda może zostać przeznaczona dla niego w całości.

Dywidenda może być wypłacana w postaci środków pieniężnych lub w formie innych aktyw posiadanych przez podmiot np. w postaci akcji lub nieruchomości. Jej wysokość wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego jaki osiągnęła spółka. Dywidenda może być wypłacana z zysku netto z ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z poprzednich lat, a także z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego.

Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby dywidenda mogła zostać wypłacona:

– zakończenie roku obrotowego,
– sporządzenie sprawozdania finansowego (w niektórych przypadkach sprawozdanie musi zostać sprawdzone przez biegłego rewidenta),
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organy decyzyjne,
– podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

O wysokości dywidendy oraz terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie (spółka akcyjna) i zgromadzenie wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Zapoznaj się z większą ilością naszych artykułów – zapraszamy!