Archiwa miesięczne: Styczeń 2018

Rejestracja spółki jawnej

Aby zarejestrować spółkę jawną konieczne należy:
– podpisać umowę,
– zgłosić spółkę do rejestru,
– dokonać opłat sądowych,
– wpisać spółkę do KRS.

Opłaty związane z rejestracją spółki wynoszą 600 zł. Na kwotę tą składa się opłata sądowa w wysokości 500 zł oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wartości 100 zł.

Teoretycznie sąd rejestrowy do 7 dni od dnia złożenia wniosku powinien rozpoznać wniosek rejestracyjny. W praktyce niestety czas ten jest kilkakrotnie wyższy.

Od 2015 roku możliwe stało się zarejestrowanie spółki jawnej online przy wykorzystaniu wzorca umowy. W tym celu niezbędne jest wykorzystanie podpisu elektronicznego bądź posiadanie profilu zaufanego ePUAP. Rejestracja online trwa zaledwie jeden dzień. Należy podkreślić że ta forma nie zmniejsza opłat rejestracyjnych.

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o. – od kiedy jest skuteczne

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. jest proste jeżeli następuje w trybie zmiany umowy spółki. Zmiana taka jest skuteczna dopiero w momencie zarejestrowania tego faktu przez sąd rejestrowy.

Wątpliwości ujawniają się w przypadku podwyższenia kapitału w trybie dotychczasowych postanowień umowy bez jej zmiany. Niektórzy błędnie sądzą, że sytuacja ta znacznie rożni się od przypadku wcześniejszego. Tymczasem skuteczność podwyższenia uzależniona jest zawsze od wpisu do rejestru.

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego nie ma mocy prawnej i to należy podkreślić. Nie ma zatem możliwości na podejmowanie kolejnych uchwał.Uchwała o podniesieniu katalogu kapitału zakładowego powinna na odnosić się do obcego kapitału spółki.

Schemat podnoszenia kapitału w spółce z o.o.:
uchwała -> złożenie wniosku o wpis -> wpis do KRS -> kolejna uchwała

Reverse squeeze out

Przymusowy odkup akcji, czyli prawo do żądania przez mniejszościowego akcjonariusza odkupienia jego akcji przez akcjonariusza większościowego.

Zostało to wprowadzone do Kodeksu Spółek Handlowych w celu przeciwwagi dla kontrowersyjnego przymusowego wykupu akcji.

Kto może żądać odkupu własnych akcji przez akcjonariuszy? Tylko akcjonariusze reprezentujący, który posiadają łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego.

Kto może odkupić akcje? Akcjonariusze:
– w liczbie nie większej niż pięciu,
– reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego,
– z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.

Ważnym warunkiem jest to, aby uchwała o odkupie akcji wskazywała akcjonariusza oraz stopień jego zobowiązania do nabycia akcji mniejszościowych.

Cena akcji mniejszościowych równa jest wartości przypadających na spółkę aktywów pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Wartość akcji może również w szczególnych przypadkach zostać wyznaczona przez biegłego rewidenta.

Squeeze out

Squeeze out to przymusowy wykup akcji przez akcjonariuszy większościowych od akcjonariuszy drobnych.

Kodeks spółek handlowych zawiera postanowienia mówiące, iż walne zgromadzenie może zadecydować o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy dysponujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego. Akcje te nabyć może jednak maksymalnie pięciu akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają nie mniej niż 95% kapitału zakładowego. Uchwała ta wymaga większości 95% głosów oddanych. Czasem statut zawiera znacznie surowsze warunki jej powzięcia.

Co niezwykle ważne, squeeze out może mieć miejsce tylko podczas głosowania jawnego i imiennego. Uchwała ta musi zostać również ogłoszona. Akcje wycenia biegły rewident powołany przez walne zgromadzenie.

Zasadniczym celem wykupu akcji jest ochrona spółki przed drobnymi akcjonariuszami, którzy mogą paraliżować ich działalność.