Archiwa miesięczne: Listopad 2017

Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa to struktura łącząca samodzielne podmioty gospodarcze w postaci spółek kapitałowych. Podporządkowanie wynika z posiadania przez podmiot nadrzędny udziałów lub akcji w podmiotach podporządkowanych. W grupach kapitałowych wyróżnia się:
– spółkę dominującą
– spółkę zależną;

Grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe o zawartości zgodnej z przepisami ustawy o rachunkowości.

Podatkowa grupa kapitałowa charakteryzuje się:
– minimalną przeciętną wartością kapitału zakładowego nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł;
– spółka dominująca musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego spółek córek;
– spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale innych spółek tworzących grupę,
– w spółkach nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
– spółki zawarły umowę w formie aktu notarialnego o utworzeniu na okres co najmniej 3 lat podatkowych podatkowej grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa, która spełnia ustawowe wymogi, po zarejestrowaniu przez urząd skarbowy, staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Podmiotowość prawna spółki jawnej

Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe w większym wymiarze. Powstaje w momencie wpisania do właściwego rejestru. Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne i prawne. Wspólnik ma obowiązek pokrycia wkładu spółki w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Spółka jawna posiada podmiotowość prawną ponieważ:
– ma swój własny majątek, którym dysponuje w trakcie działania;
– jako spółka nawiązuje stosunki prawne w osobami trzecimi;
– wspólnik posiada uprawnienia oraz obowiązki względem samej spółki;
– spółka posiada stały skład osobowy;
– każdy wspólnik ma możliwość reprezentowania spółki;
– wszyscy wspólnicy mają takie same prawa oraz obowiązki;
– wspólnicy ponoszą odpowiedzialność solidarną całym swoim majątkiem

Łatwiej o dane w KRS

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących funkcjonowanie podmiotów podlegających do KRS.

O jaki zmianach mowa?
Od grudnia 2017 roku mają wejść w życie przepisy mówiące o tym, że informacje o podmiotach wpisanych do KRS mają być udostępniane bezpłatnie.

Kolejne zmiany zaczną obowiązywać od stycznia 2018 roku. Nowelizacja przepisów ma przewidywać utworzenie dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych. Do repozytorium mają być składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego.

Daty wprowadzenia zmian oczywiście mogą ulec zmianie, jednak musimy się na te zmiany przygotować.

Kiedy i jak ogłosić upadłość spółki?

Każde przedsiębiorstwo może w pewnym momencie wpaść w problemy finansowe. Niewypłacalność krótkoterminowa jest zjawiskiem powszechnym, jednak konieczne jest jego śledzenie i określenie, czy nasza niewypłacalność na pewno nie przybrała charakteru długoterminowego, który jest już podstawą do ogłoszenia upadłości.

Aby ogłosić upadłość należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejestrowego odpowiedniego do miejsca, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Dłużnik musi dopełnić ten obowiązek nie później niż w przeciągu 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do tego aby ogłosić upadłość.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać następujące informacje:
-wykaz majątku łącznie z wyceną jego składników,
-bilans sporządzony do celów danego postępowania,
-spis wierzycieli,
-oświadczenie dotyczące spłaty wierzycieli,
-spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika,
-wykaz tytułów egzekucyjnych,
-informacje o postępowaniach, które dotyczą ustanowienia hipotek na majątku dłużnika,
-miejsca zamieszkania reprezentantów spółki i jej likwidatorów,
-rachunek przepływów pieniężnych.

 

Zobacz także: Rozwiązanie spółki