Archiwa miesięczne: Październik 2017

Franczyza

Prowadzenie działalności gospodarczej jest celem niejednej osoby, jednak problem może pojawić się podczas wyboru profilu działalności. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest franczyza.

Franczyza jest systemem sprzedaży towarów, usług lub technologii opartym na ciągłej i scisłej wspólpracy pomiędzy dwoma niezależnymi przedsiębiorstwami nazywanymi franczyzodawcą i franczyzobiorcą.

Franczyzodawca to strona, która udziela prawa, ale także nakłada obowiązki franczyzy. Podmiot ten upoważnia franczyzobiorcę do korzystania z pakietu franczyzowego.

Franczyzobiorca to strona, która uzyskuje prawa oraz przyjmuje obowiązki składające się na franczyzę. Do obowiązków tych należą m.in. prowadzenie działalności na własny rachunek i we własnym imieniu, udostępnianie dokumentów do kontroli oraz płacenie wynagrodzenia franczyzodawcy.

System franczyzy polega na tym, że franczyzodawca nadaje prawo oraz nakłada obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Uprawnienia jakie otrzymuje franczyzobiorca w ramach umowy to:

  • korzystanie z nazwy handlowej oraz znaku towarowego lub usługowego,
  • korzystanie z metod prowadzenia działalności gospodarczej,
  • korzystanie z wiedzy technicznej, systemów postępowania oraz innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej,
  • korzystanie ze stałej pomocy handlowej i technicznej.

 

Zapraszamy na stronę główną!

Umowa spółki, a podatek PCC

PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych to podatek pośredni, do którego regulacji zobowiązane są między innymi spółki. Dotyczy on:
– umów spółek,
– zmian w umowach spółek, jeżeli ich zastosowanie powoduje zwiększenie podstawy opodatkowania.

W przypadku spółki osobowej PCC odnosi się do:
– wnoszenia oraz podwyższenia wkładu bądź kapitału zakładowego,
– pożyczek udzielanych spółce przez wspólników,
– dopłat i rzeczy majątkowych oddanych na rzecz spółki przez wspólnika.

PCC w odniesieniu do spółki kapitałowej obejmuje natomiast:
– podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów bądź środków spółki.

Warto wiedzieć, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zakłada, iż w niektórych przypadkach spółka może zostać zwolniona z danego opodatkowania. Może tak być przykładowo gdy zmiany dotyczą łączenia spółek kapitałowych bądź przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

PCC_spółki

Organy spółek z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najchętniej wybieranych form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Podmiot ten posiada osobowość prawną. Prowadzeniem spółki z o.o. w Polsce zajmują się nie tylko wspólnicy, ale również zarząd i rada nadzorcza. Organy w spółkach są charakterystyczne dla spółek kapitałowych, do których należy spółka z o.o.

Najważniejszym organem spółki z o.o. jest zgromadzenie wspólników. Podejmuje on uchwały bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym lub w sprawach szczególnie ważnych w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie wspólników jest organem uchwałodawczym, decydującym o najważniejszych sprawach spółki. Organ ten dokonuje wyboru członków pozostałych organów spółki oraz decyduje o rozwiązaniu spółki.

Kolejnym ważnym organem spółki z o.o. jest zarząd. Powoływany i odwoływany jest przez zgromadzenie wspólników. Wymaga się powołania minimum jednego członka zarządu. Członkowie lub członek zarządu zajmuje się prowadzeniem spółki i jej reprezentacją. Zarząd spółki jest organem wykonawczym.

Kolejnym członkiem organów spółki z o.o. może być rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna. Jej powołanie jest obowiązkowe gdy:

  • kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 PLN, a wspólników jest więcej niż 25,
  • spółka z o.o. powstała ze spółki Skarbu Państwa.

Rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna są organami nadzorczo-kontrolnymi. Ich zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki z o.o. we wszystkich dziedzinach.

Zawieszenie spółki prawa handlowego

Jeżeli spółka prawa handlowego nie zatrudnia pracowników, wówczas jej wspólnicy mogą ją zawiesić. Jeżeli umowa spółki nie zakłada szczegółowych warunków dotyczących ich zawieszenia wówczas przedsiębiorca może zrobić bez podania jasnej przyczyny.

Okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 2 lat. Należy podać go w dniach, miesiącach bądź miesiącach i dniach. Przedsiębiorca musi ogłosić zawieszenie działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokonuje tego na formularzu KRS-Z62, który składa się w odpowiednim sądzie gospodarczym.

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia, zbywać środki trwałe i wyposażenia oraz osiągać przychody finansowe.
Co więcej spółka, która została zawieszona może również zostać poddana kontroli na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników to jeden z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to organ uchwałodawczy, który zajmuje się najważniejszymi sprawami spółki. Zwyczajne zgromadzenie wspólników musi się odbyć obowiązkowo przynajmniej raz w roku.

Termin, w którym powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników określony jest w Kodeksie spółek handlowych. W większości spółek ostateczny termin mija 30 czerwca, ponieważ ZZW powinno odbyć się do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników po upływie terminu nie ma wpływu na ważność podjętych uchwał jednak może skutkować nałożeniem kar grzywny oraz odpowiedzialności organizacyjnej i odszkodowawczej członków zarządu spółki.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników ciąży na zarządzie spółki z o.o., jest ono niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania działalności. Przedmiotem obrad ZZW zgodnie z Kodeksem spółek handlowych powinno być:

  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

 

Przeczytaj nasz wpis dotyczący sprzeczności interesów członka zarządu z interesami spółki!