Archiwa miesięczne: Wrzesień 2017

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli przewiduje to jej umowa. Jeżeli nie ma w niej odpowiednich zapisów można je dodać za pomocą uchwały powziętej większością głosów zgromadzenia wspólników i aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby umorzyć udziały w spółce nie może ona znajdować się w organizacji.

Kodeks Spółek Handlowych wyróżnia trzy rodzaje umorzenia udziałów: dobrowolne, przymusowe oraz automatyczne i dla każdego z nich przewiduje inne wymagania co do treści.

– umorzenie dobrowolne – odbywa się za zgodą udziałowca,
– umorzenie przymusowe – odbywa się bez zgody udziałowca na podstawie uchwały podjętej przez wspólników,
– automatyczne, inaczej warunkowe – odbywa się automatycznie jeżeli spełnią się określone w umowie warunki, po których spełnieniu ma nastąpić umorzenie.

W pierwszych dwóch rodzajach uchwała wspólników o umorzeniu udziałów musi wskazywać podstawę prawną oraz wysokość wynagrodzenia jakie przysługuje udziałowcowi za umorzenie.

Umorzenie udziałów wiąże się nierozerwalnie z obniżeniem kapitału zakładowego i to właśnie w chwili zaktualizowania danych o obniżeniu kapitału dochodzi do umorzenia udziałów.

Rozwód, a udziały w spółce

Osoby, które się rozwodzą bardzo często zastanawiają się co wówczas z udziałami w spółce, której są wspólnikami.

Zastanówmy się zatem czy właścicielem udziałów jest wyłącznie wspólnik wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, czy jest to może wspólny majątek małżonków.

Aby odpowiedzieć na to pytanie koniecznie jest ustalenie kiedy nabyte zostały akcje. Jeśli nastąpiło to przed zawarciem aktu małżeńskiego wówczas są one wyłączną własnością małżonka. Jeżeli udziały zostały nabyte przez środki, które są wyłącznie własnością małżonka wówczas także przysługują one tylko jemu. Jeżeli zostały jednak nabyte podczas związku małżeńskiego bez intercyzy wówczas będą stanowiły one majątek wspólny. W takiej sytuacji będą podlegały one podziałowi i wycenie tak jak inne składniki majątku wspólnego. To sąd musi ocenić celowość dokonania podziału i w jaki sposób można to zrobić.
Jeżeli spółka jest notowana na giełdzie wówczas wartość akcji jest określona, a więc biegły rewident ma ułatwione zadanie.      

Rozporządzanie majątkiem spółki przez wspólnika

Mimo, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do wspólnika nie ma on prawa do nieograniczonego korzystania z jej środków na dowolny cel.

Spółki kapitałowe czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna to osoby prawne dysponujące osobowością prawną, niezależną od swoich założycieli. Oznacza to tyle, że spółka jest indywidualnym podmiotem praw i obowiązków, a więc to ona odpowiada za swój majątek oraz swoje zobowiązania. Tym samym wspólnik nie ma swobody w jego rozporządzaniu. Posiada jedynie zdolność do obrotu swoimi udziałami.
Wspólnik ma jednak prawo do świadczeń pieniężnych od spółki w postaci dywidendy, pożyczki udzielanej przez spółkę, a nawet może być jej pracownikiem i otrzymywać od niej wynagrodzenie.

Jeżeli wspólnik nie dostosuje się do przepisów prawnych wówczas musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Może zostać oskarżony o popełnienie przestępstwa przywłaszczenia oraz szeregu innych przestępstw związanych z obrotem gospodarczym, gdyż majątek spółki w rozumieniu kodeksu karnego jest dla niego mieniem cudzym.

Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją najlepiej jest jasno rozdzielić majątek wspólnika od majątku spółki i jednoczesne traktować mienie spółki jak własności innej osoby.

Likwidacja spółki komandytowej

W ustawie przewidzianych jest sześć przyczyn dotyczących likwidacji spółki komandytowej. Należą do nich:
-przyczyny, które przewidziała umowa,
-jednomyślna uchwała wszystkich wspólników spółki. Ważne jest to że należy uwzględnić głos wspólników prowadzących sprawy spółki, jak i tych którzy zostali wyłączeni,
-upadłość spółki,
-likwidacja, upadłość bądź śmierć komplementariusza,
-prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki,
-wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela.

Warto podkreślić, że upadłość, likwidacja lub śmierć komandytariusza nie są uznawane za przyczynę rozwiązania spółki.

Likwidatorami w spółce komandytowej są wspólnicy, specjalnie powołani likwidatorzy bądź sąd rejestrowy. Są oni zobowiązani do przeprowadzenia szeregu czynności związanych z rozwiązaniem spółki komandytowej, między innymi do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelności dla spółki od osób trzecich,
spełnienia wiążących zobowiązań, upłynnienia majątku oraz podział majątku wobec wspólników.

Umowa z Wirtualnym biurem!

Przedsiębiorcy chcą rozwijać firmę, aby móc osiągać sukces. Z tego powodu szukają rozwiązań, które pozwalają bezpiecznie zrealizować ten cel przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na rozwiązanie jakim jest wirtualne biuro. Współpraca ta pozwala zadbać o wiele spraw związanych z prowadzeniem firmy w sposób profesjonalny.

Współpraca z wirtualnym biurem musi być poprzedzona zawarciem umowy.

Umowa Wirtualnego Biura może być zawarta na dwa sposoby:
– zawarcie umowy najmu lokalu,
– zawarcie umowy o świadczenie usług administracji biura.
Powyższe formy zawarcia umowy powinny zostać zaakceptowane przez Urzędy Skarbowe.

1. Umowa najmu lokalu
Przedmiotem jest rzeczywisty wynajem części nieruchomości, w której siedzibę ma podmiot prowadzący wirtualne biuro.

2. Umowa o świadczenie usług obsługi sekretaryjnej
Ten rodzaj umowy jest odpowiedni dla osób, które korzystają z wirtualnego biura jako dodatkowego adresu korespondencyjnego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług obsługi korespondencji pocztowej, połączeń telefonicznych, faksu itp.

 

Wystąpienie wspólnika w spółce komandytowej – przeczytaj!