Archiwa miesięczne: Sierpień 2017

Spółka europejska

Spółka europejska to rodzaj spółki akcyjnej o charakterze europejskim, w której akcjonariuszami mogą być spółki różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Spółka powstaje poprzez fuzję bądź restrukturyzację przedsiębiorstw, które już istnieją.

Aby spółka europejska mogła funkcjonować musi spełniać następujące warunki:
– dysponowanie kapitałem zakładowym w wysokości nie mniejszej niż 120 000 euro,
– siedziba wskazana w statucie musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej,
– główna siedziba musi mieścić się w tym samym kraju, co siedziba statutowa,
– musi prowadzić działalność transgraniczną, co oznacza, że każda spółka członkowska musi podlegać innemu systemowi prawnemu,
– spółka powinna być wpisana do rejestru handlowego w danym kraju, w Polsce rejestrem tym jest Krajowy Rejestr Sądowy,
– księgi rachunkowe muszą być prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju siedziby statutowej,
– podatki trzeba opłacać w kraju siedziby statutowej.

Organy działające w spółce europejskiej to:
– walne zgromadzenie, organ zarządzający i nadzorujący,
– walne zgromadzenie akcjonariuszy i organ administracyjny.

spolka_UE

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki może nastąpić z przyczyn przewidzianych w umowie spółki, na mocy uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, a także po ogłoszeniu upadłości spółki i innych prawnie przewidzianych powodów.

Jeżeli przyczyny spółki określone są w umowie wówczas nie jest wymagana uchwała wspólników. Powodami takimi może być między innymi upływ czasu jeżeli spółka została zawarta na określony czas bądź w momencie nieuzyskania zakładanych celów. Rozwiązanie spółki może również nastąpić w ramach upadłości likwidacyjnej. Jeżeli upadłość ma charakter układowy wówczas spółka powinna trwać dalej.

Spółkę rozwiązuje sąd rejestrowy jeżeli nie zawarto umowy spółki, przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem, umowa nie zawiera postanowień dotyczących firmy oraz gdy osoby zawierające umowę nie miały zdolności do czynności prawnych.

10 porad dla potencjalnego przedsiębiorcy

Planujesz otworzyć firmę? Oto 10 porad, które pozwolą Ci szybko i skutecznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

1. Zarejestruj się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG jest całkowicie bezpłatny i możesz złożyć go przy pomocy Internetu.

2. Zorientuj się jakie masz należności wobec poszczególnych urzędów tj. ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy między innymi od osiągniętego dochodu oraz formy opodatkowania.

3. Wybierz odpowiednią formę księgowości. Do wyboru przedsiębiorcy jest księgowość pełna i uproszczona. Niewielkie przedsiębiorstwa zazwyczaj mogą skorzystać z uproszczonego odpowiednika.

4. Wybierz odpowiednią promocję. Na początku bez wątpienia będzie to poczta pantoflowa bądź media społecznościowe. Wraz ze wzrostem dochodów warto pomyśleć o własnej stronie internetowej.

5. Umowy zawsze zawieraj na piśmie. Mimo iż w większości przypadków może okazać się to niepotrzebne to w przypadku sporu pozwoli wyjść Ci z niego obronną ręką.

6. Jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie pracowników poszerzaj swoją wiedzę na temat kadr i płac, a także dokładnie sprawdzaj kompetencje zatrudnianych osób.

7. Załóż firmowy rachunek bankowy. Za jego pomocą będziesz rozliczał się z ZUS i US.

8. Opracuj biznesplan, który pozwoli Ci określić stałe wydatki, wydatki związane z założeniem działalności, a także przewidywany dochód.

9. Poszukaj pomocy finansowej w urzędzie pracy oraz w ramach dotacji unijnych.

10. Skorzystaj z usług księgowych, które zapewnią Ci poprawne stosunki z fiskusem oraz zagwarantują pełne bezpieczeństwo.

Spółka cywilna – wspólnik i pracownik

Spółka cywilna może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być także wspólnik, jednakże obowiązki ujęte w jego umowie o pracę nie mogą dotyczyć tych samych zadań, które zakłada umowa spółki.

Spółka cywilna nie może zatrudniać pracowników jeżeli:
– są wspólnikami spółki, a ich obowiązki będą pokrywały się z obowiązkami zawartymi w umowie statutowej spółki,
– są wspólnikami spółki, a ich praca miałaby dotyczyć reprezentowanie spółki,
– są wspólnikami spółki, a umowa o pracę zobowiązywały ich do świadczenia na rzecz spółki, a świadczenie byłoby równocześnie wkładem wspólnika do spółki.

Spółka cywilna może być traktowana jako normalny zakład pracy pod warunkiem, iż została wyodrębniona w niej jednostka organizacyjna samodzielna pod względem finansowym. Wówczas spółka otrzymuje zdolność procesową, a więc może odpowiadać przed sądem pracy.
Szczegóły dostępne są w kodeksie postępowania cywilnego.