Archiwa miesięczne: Lipiec 2017

Odpowiedzialność w spółce jawnej

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej za zobowiązania zaciągane przez spółkę jest osobista, solidarna i subsydiarna. Czy jednak wiesz, co należy rozumieć przez te pojęcia?

Osobista, a więc dotyczy całego majątku osobistego wspólników. Co ważne, za zobowiązania wspólnik odpowiada także po wystąpieniu ze spółki.

Solidarna, czyli za całość długu spółki wspólnik odpowiada razem ze spółką oraz pozostałymi wspólnikami. Regulacja należności zależy jednak od wierzycieli. Mogą oni zażądać regulacji długu od wszystkich wspólników i spółki, niektórych wspólników bądź każdego z nich osobna. Jeżeli którykolwiek ze wspólników spełnił świadczenie wówczas pozostali zostają z niego zwolnieni. W takim przypadku wspólnik może jednak domagać się zwrotu tego świadczenia w równych częściach od pozostałych współdłużników.

Subsydiarna, co znaczy, że egzekucja z majątku wspólnika może mieć miejsce wyłącznie jeżeli pobranie należności z majątku spółki jest niemożliwe.Wyjątek stanowią jedynie zobowiązania powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru.

Przedmiot działalności spółki

Jedną z informacji o spółce, które polegają ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców KRS jest przedmiot działalności spółki. Według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedmiot działalności należy wpisywać w rejestrze zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Klasyfikacja ta przyporządkowuje opisowi słownemu poszczególnych rodzajów działalności tak zwane kody PKD. Wprowadzone przepisy określają, że spółka może podać we wniosku o wpis do KRS kod PKD, jednak opis słowny może przyporządkować według rzeczywistego brzmienia podmiotu działalności, adekwatnie do umowy spółki lub jej statutu. Określenie przedmiotu działalności w dokumencie założycielskim nie musi być identyczne z oznaczeniami PKD. Jednak jeśli spółka zdecyduje się określić przedmiot działalności bez posługiwania się nomenklaturą zaczerpniętą z PKD, może mieć problemy przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co ważne, niedawno wprowadzona nowelizacja nałożyła na spółki handlowe obowiązek ujawniania w rejestrze przedmiotu przeważającej działalności, ograniczając liczbę pozycji, które spółka może ujawnić, do jedynie dziesięciu.

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek to proces niezwykle złożony, który wiąże się z koniecznością zaangażowania wielu osób, nie tylko ściśle powiązanych z danym podmiotem.

Kodeks spółek handlowych określa, iż przekształceniu ulec mogą spółki:
-cywilna,
-jawna,
-partnerska,
-komandytowa,
-komandytowo-akcyjna,
-z ograniczoną odpowiedzialnością,
-akcyjna.

Dodatkowo przekształceniu może ulec przedsiębiorca będący osobą fizyczną i prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przekształcić swoją działalność może jednak wyłącznie w spółkę kapitałową.

Spółka cywilna z kolei może zostać przekształcona w spółkę handlową za wyjątkiem spółki jawnej.

Zabrania się przekształcania spółek, które są w trakcie likwidacji i rozpoczęły podział majątku, a także spółek, które ogłosiły upadłość.

Spółka przekształcona nadal jest podmiotem zezwoleń i koncesji, które uzyskała przed jej przekształceniem, chyba że umowa koncesji lub zezwolenia stanowi inaczej.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy nazywany jest również kapitałem podstawowym lub założycielskim. Jest to wkład założycieli wnoszony podczas zakładania spółki. Jego wysokość może być zmieniana podczas rozwoju spółki, jednakże jego początkowa wartość musi być zgodna z rejestrem handlowym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Minimalna wartość to 5 tysięcy złotych. Jest on dzielony na udziały o wartości nominalnej. Wartość nominalna z kolei nie może być niższa niż 50 zł, a więc udziały również nie mogą być mniejsze od tej kwoty.
Jeżeli udziały nabywane są po cenie wyższej niż wartość nominalna wówczas nadwyżkę przekazuje się na kapitał zapasowy.

Spółka akcyjna:
Minimalna wartość to 100 tysięcy złotych. Wartość nominalna akcji nie może być mniejsza niż 1 grosz. Kapitał dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Jeżeli akcje nabywane są po cenie wyższej niż przewidywana wówczas nadwyżka musi być w pełni uregulowana przed zarejestrowaniem spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna:
Minimalna wartość to 50 tysięcy złotych.