Archiwa miesięczne: Czerwiec 2017

Podział zysku w spółce z o.o.

W spółce kapitałowej podziałowi podlega zysk (wynik) finansowy netto. Podział zysku może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, którym jest:
– zwyczajne walne zgromadzenie – w spółce akcyjnej,
– zwyczajne zgromadzenie wspólników – w spółce z o.o.
Na obradach zwyczajnego zgromadzenia podejmuje się uchwałę o podziale zysku. Wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.

Od umowy spółki uzależniony jest sposób podziału zysku.

Wypracowany zysk netto może być przeznaczony na:
– wypłatę dywidendy,
– utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego,
– nagrody dla pracowników,
– zasilenie funduszy specjalnych (np. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
– pokrycie straty z lat ubiegłych,
– inne cele.

Warto pamiętać o tym, że kwota przeznaczona do podziału między wspólników (akcjonariuszy) nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały (akcje) własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową (statutem) spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Czym jest spółka z o.o. komandytowa?

Spółka z o.o. komandytowa to zjawisko stosunkowo rzadkie. Jej nazwa wskazuje jakoby miało to być połączenie dwóch podmiotów, tymczasem jest to jeden twór.

Jest to po prostu spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i to właśnie ona reprezentuje daną spółkę i prowadzi jej sprawy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest idealnym podmiotem do pełnienia funkcji komplementariusza, ponieważ jej majątek jest w pełni zdefiniowany, a jak wiadomo to nim w stopniu nieograniczonym odpowiada właśnie wspólnik aktywny. Tak więc jeżeli określimy przykładowo, że nasza spółka z o.o. dysponuje minimalnym kapitałem zakładowym, wówczas odpowiedzialność całej spółki zostanie ograniczona do zaledwie 5 tysięcy złotych, co chroni nasz majątek osobisty.

Spółka z o.o. komandytowa to bardzo atrakcyjna forma prowadzenia działalności ponieważ nie jest ona opodatkowana CIT-em, zysk spółki jest równoznaczny ze zyskiem wspólników, pozwala oddzielić majątek prywatny od firmowego, a naszą odpowiedzialność jesteśmy w stanie zredukować do 0.

 

Po więcej informacji o spółkach zapraszamy na naszą stronę główną -> KLIK

Sprzedaż spółek

Aktualnie bardzo popularna stała się usługa polegająca na sprzedaży gotowych spółek. Jest to idealne narzędzie do szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Firmy trudniące się w tego typu usługach oferują sprzedaż podmiotów przygotowanych do natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, iż posiadają wpisy do poszczególnych instytucji, czego potwierdzeniem są numery NIP, REGON, KRS oraz opcjonalnie VAT, którymi dysponują. Ponadto są w posiadaniu kapitału zakładowego, odpowiednio sporządzonej umowy, a także kompletnej dokumentacji.

Decydując się na nabycie gotowej spółki dodatkowo masz do wyboru długość jej stażu, a więc czasu przez który spółka istnieje na rynku. Tym samym możesz kupić spółkę całkowicie nową oraz taką, która została zarejestrowana na rynku pewien okres czasu wcześniej. Przez okres ten zazwyczaj nie prowadziła działalności. Jej bierna aktywność znacząco wpływa na wiarygodność danej jednostki. Tym samym ma ona o wiele większe szanse na pozyskanie dotacji, kredytów oraz innych form wsparcia finansowego, które stanowią świetne źródło rozwoju zwłaszcza w początkowej fazie działalności.

Sprzeczność interesów członka zarządu z interesami spółki – co wtedy?

Zdarzają się sytuację, w których interesy członka zarządu są sprzeczne z interesami prowadzonej przez niego spółki.
Zdarzenie takie może mieć miejsce przykładowo w momencie wystąpienia powiązań rodzinnych, więc chociażby gdy spółka chce wynająć bądź kupić lokal, którego właścicielem jest członek rodziny uczestnika zarządu, bądź chce zawrzeć umowę z inną spółką, której członkiem zarządu są osoby spokrewnione z członkiem zarządu naszej spółki.

Sytuacje takie niosą ze sobą niebezpieczeństwo, że działania danej jednostki zostaną skierowane z korzyścią dla bliskich jej osób, a nie dla prowadzonej spółki.
W takiej okoliczności członek ma obowiązek do powstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu konfliktowych spraw, co powinno zostać odnotowane w protokole (jest to istotne w przypadku w wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej).
Zakaz dotyczy wyłącznie głosowania, a więc uczestnictwa czynnego. Uczestnictwo bierne mimo wielu kontrowersji pozostaje dozwolone. Wzbronione jest jednak wpływanie na pozostałych członków, które mogłoby kształtować decyzje zarządu.
Nieujawnienie sprzeczności interesów pociąga członka zarządu do odpowiedzialności dyscyplinarnej i odszkodowawczej.  

Kiedy nie zakładać spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od wielu lat stanowi najczęściej wybieraną formę prowadzenia działalności gospodarczej. W wielu przypadkach nie jest ona jednak optymalnym rozwiązaniem dla danej firmy. Z tego własnie powodu w tym poście postaram się wyjaśnić dlaczego czasem lepsze okaże się przybranie innej formy.

1.Spółka z o.o. wymaga niewielkiego kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Pamiętaj jednak, że zazwyczaj kwota ta nie jest wystarczająca do rozpoczęcia działalności na rynku.

2.Założenie spółki z o.o. w celu pominięcia ZUS również nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż podmiot ten wiąże się z o wiele większymi kosztami związanymi z prowadzeniem księgowości pełnej, czy też jej podwójnym opodatkowaniem.

3.Kolejnym powodem, dla którego wiele osób decyduje się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej prestiż. Co prawda kontrahenci lepiej postrzegają spółkę z o.o., a tytuł prezesa dodaje nam sporo dostojeństwa, jednakże nic nam po nim jeżeli ta forma działalności nie spełni naszych wymagań i zamiast ułatwić na kierowanie firmą doprowadzi do jej ruiny. Dlatego pamiętaj o rzetelnej analizie dostępnych wariantów, być może inna spółka lepiej odniesie się do Twojej działalności!