Archiwa miesięczne: Kwiecień 2017

Aktywa przedsiębiorstwa

Aktywa tworzą majątek danego przedsiębiorstwa. Dzielimy je na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe. W ustawie o rachunkowości aktywa definiowane są jako kontrolowane przez przedsiębiorstwo zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywami trwałymi są:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywami obrotowymi są:

  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Rejestracja spółki komandytowej przez Internet

W 2012 roku wprowadzona została możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Było to wydarzenie wręcz rewolucyjne, które pozwoliło skrócić cały proces ewidencyjny z kilku tygodni do zaledwie jednej doby. Dodatkowo znacznie obniżył on koszty rejestracyjne, a także usprawnił pracę urzędów.

Trzy lata później, w życie weszło ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Na jego mocy ten podmiot gospodarczy również można zarejestrować za pomocą sieci.

Założenie spółki w trybie 24 jest możliwe dzięki formularzowi dostępnemu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Konieczne jest wyposażenie go w kwalifikowany e-podpis lub podpis ePUAP.
Chwilą zawarcia umowy jest właśnie moment opatrzenie wprowadzonych danych podpisem elektronicznym wszystkich wspólników.

Wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Nie jesteś obywatelem Polski, ale chciałbyś reklamować swoją firmę w naszym kraju? Dowiedz się jak zarejestrować przedstawicielstwo swojej firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedstawicielstwo firmy zagranicznej nie posiada uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawicielstwo zajmuje się wyłącznie działalnością w zakresie reklamy i promocji firmy zagranicznej.

Wszystkie formalności mogą zostać załatwione listownie lub elektronicznie.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć własne przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie przedstawicielstwa obliguje do dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez Minister Rozwoju i Finansów. Przedsiębiorca zagraniczny zgłasza przedstawicielstwo do rejestru składając wniosek (wraz z załącznikami) o dokonanie wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw.
Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Jak założyć spółkę?

Numer NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej w skrócie NIP jest dziesięciocyfrowym kodem służącym do identyfikacji podatników w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązuje od 1996 roku.

Do 31 sierpnia 2011 roku osoby fizycznie nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej musiały z niego skorzystać. Od 1 września 2011 roku numer PESEL używany jest jako identyfikator podatkowy u osób fizycznych.

Ustawa o NIP zobowiązuje podatników do podawania tego numeru na dokumentach, które dotyczą zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych pobieranych przez organy celne i podatkowe.

Trzy pierwsze cyfry w Numerze Identyfikacji Podatkowej są oznaczeniem urzędu skarbowego, który nadał numer NIP natomiast 10 cyfra jest cyfrą kontrolną, którą można obliczyć z określonego algorytmu.