Archiwa miesięczne: Marzec 2017

NUMER REGON

Przeczytaj o rejestracji oraz zakupie spółek!

*****

Numerem REGON określany jest dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Rejestr jest na bieżąco aktualizowany oraz zawiera informacje o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych.

Kto podlega wpisowi do rejestru REGON?
– osoby prawne;
– jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej;
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne;
– jednostki lokalne ww. podmiotów.

 

Wystąpienie wspólnika w spółce komandytowej

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych, które mają na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli w sposób nieograniczony odpowiada co najmniej jeden wspólnik – komplementariusz, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona.

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Spółka komandytowa funkcjonuje w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Kodeks ten nie zawiera jednak informacji na temat tego, co zrobić, gdy jeden wspólnik rezygnuje z prowadzenia spraw spółki.
Zawarta jest w nim informacja, ze do wszystkich nieregulowanych spraw stosuje się przepisy o spółce jawnej i właśnie taka sytuacja występuje w tym przypadku.
Art.61. § 1. informuje, że jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, to wspólnik może wypowiedzieć umowę na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, chyba że kwestia ta została inaczej uregulowana w umowie spółki.

Wypowiedzenie umowy spółki powinno zostać złożone pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki w formie pisemnego oświadczenia.
Reszta wspólników ma możliwość dalszego prowadzenia spraw spółki. Jeżeli wspólnicy zdecydują się na kontynuacje to mają obowiązek przekazać odchodzącemu wspólnikowi jego udział kapitałowy, który ustalany jest na podstawie osobnego bilansu.

Kodeks spółek handlowych

Funkcjonowanie spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 roku czyli Kodeks spółek handlowych. Spółkami handlowymi są zarówno spółki osobowe jak i kapitałowe. Kodeks ten nie reguluje funkcjonowania spółek cywilnych, które są regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Do spółek osobowych zaliczamy:

  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • spółki komandytowe,
  • komandytowo-akcyjne.

Do spółek kapitałowych należą:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne.

Kodeks spółek handlowych (w skrócie K.s.h. lub KSH) zastąpił wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy z 1934 roku, który oprócz przepisów dotyczących ustroju spółek zawierał przepisy normujące czynności handlowe.

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy normujące tworzenie, organizację, funkcjonowanie oraz sposób rozwiązywania spółek. Kodeks zawiera także przepisy, które dotyczą łączenia i podziału spółek oraz przekształcania ich w inną spółkę handlową.

Kapitał własny w spółce z o.o.

Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest składnikiem majątku spółki.

Kapitał własny składa się z wkładów pieniężnych jak i w bezgotówkowych, czyli aportu.

Skład kapitałów własnych:
– kapitał podstawowy,
– należne wpłaty na kapitał podstawowy,
– udziały własne,
– kapitał zapasowy,
– kapitał z aktualizacji wyceny,
– pozostałe kapitały rezerwowe,
– zysk lub strata z lat ubiegłych,
– zysk lub strata netto.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna należy do grona spółek osobowych, które zostają utworzone w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmę. Odpowiedzialność rozkłada się na jednego wspólnika, który odpowiada w sposób nieograniczony. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Ten rodzaj spółki jest połączeniem spółki komandytowej oraz akcyjnej. Nie posiada ona osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną, co umożliwia jej nabywanie praw, zaciąganie zobowiązań. Spółka może pozywać oraz być pozywana.

W spółce funkcjonuje walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza.

Komplementariusz to wspólnik aktywny, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Akcjonariusz to wspólnik pasywny, który nie prowadzi spraw spółki i może ją reprezentować jedynie jako pełnomocnik.

 

Podatki w spółce komandytowej! – przeczytaj również.