Archiwa miesięczne: Luty 2017

Podmiot gospodarczy

Mianem podmiotu gospodarczego określamy każdego aktywnego uczestnika procesów gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne.

Celem podmiotów gospodarczych jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Termin „ podmiot gospodarczy” wywodzi się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Jego celem było określenie każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.

W związku z rozpoczęciem procesu akcesji do Unii Europejskiej w latach 90. nastąpiła konieczność przetłumaczenia polskich ustaw na języki państw UE. Termin podmiot gospodarczy był często nieprzetłumaczalny inaczej niż metodą opisową.

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku zamieniła termin podmiot gospodarczy pojęciem przedsiębiorca.

Akt notarialny

Akt notarialny powinien zawierać złożone przez strony oświadczenia woli, a także powinien być odczytany przez notariusza bądź też przez inną osobę w jego obecności.
Podpisany zostaje tylko w przypadku, gdy wszystkie osoby zgodne są treścią sporządzonego aktu notarialnego.

Oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej.
Strony otrzymują wypis, który jest dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych.

Forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji.
Jeżeli akt notarialny jest wymagany przepisami prawa, a nie zostanie sporządzony to wtedy dana czynność prawna jest nieważna.

Akt notarialny powinien zawierać m.in.:
– dokładną datę sporządzenia;
– miejsce sporządzenia;
– dane notariusza oraz adres kancelarii;
– dane osób biorących udział przy sporządzeniu aktu notarialnego;
– oświadczenia stron;
– potwierdzenie odczytania, przyjęcia i podpisania aktu;
– podpisy wszystkich osób biorących udział w sporządzeniu aktu notarialnego;

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własna firmą (nazwą). Nie posiada ona osobowości prawnej lecz ma zdolność prawną. Spółka posiada majątek, który stanowią wkłady wniesione przez wspólników oraz nabyte w czasie jej istnienia mienie.

Wspólnicy w spółce jawnej mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki bez dodatkowego wynagrodzenia. Za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność każdego ze wspólników ma charakter subsydiarny. Celem wspólników jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wybranej działalności.

Spółka jawna może powstać:

 • za pomocą umowy między wspólnikami,
 • poprzez przekształcenie spółki cywilnej,
 • przez przekształcenie spółki handlowej.

Umowa spółki powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Do powstania spółki konieczne jest zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wpisywana jest jako przedsiębiorca.

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności czyli PKD jest umownie przyjętym, ułożonym hierarchicznie podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują podmioty gospodarcze. PKD wykorzystywana jest m. in. do klasyfikowania jednostek dla potrzeb REGON.

PKD podzielona jest na 21 sekcji:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie,
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe,
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • sekcja E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
 • sekcja F – budownictwo,
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • sekcja J – informacja i komunikacja,
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • sekcja P – edukacja,
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa,
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne.