Archiwa miesięczne: Styczeń 2017

Podatek CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych nazywany także CITem jest podatkiem bezpośrednim, obciążającym dochody przedsiębiorstwa czyli przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty ich uzyskania.

Podatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną.

Istnieją podmioty zwolnione z opłacanie tego podatku. Są to np. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski czy też jednostki budżetowe.

Stawka podatku jeszcze do niedawna dla wszystkich podmiotów wynosiła 19%. Od 1 stycznia 2017 roku stawka podatku CIT dla nowych podmiotów, które nie powstały w wyniku operacji restrukturyzacyjnych określonych w przepisach oraz dla małych podatników wynosi 15%. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży i należny podatek od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro.

Spółka partnerska

Jak założyć spółkę komandytową? Odsyłamy Państwa do artykułu z odpowiedzią – KLIK.

***

Spółka partnerska jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników – partnerów, których celem jest wykonywanie wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spółka nie ma określonego minimalnego kapitału zakładowego potrzebnego na jej utworzenie.

Nazwa spółki
Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Wolne zawody ściśle określone przez prawo, które mogą być wykonywane przez spółkę partnerską:
– adwokat,
– aptekarz,
– architekt,
– inżynier budownictwa,
– biegły rewident,
– broker ubezpieczeniowy,
– doradca podatkowy,
– makler papierów wartościowych,
– doradca inwestycyjny,
– księgowy,
– lekarz,
– lekarz dentysta,
– lekarza weterynarii,
– notariusz,
– pielęgniarka,
– położna,
– radca prawny,
– rzecznik patentowy,
– rzeczoznawca majątkowy,
– tłumacz przysięgły.

Absolutorium

W spółkach z o.o. panuje zasada, że co najmniej raz w roku po zakończeniu okresu sprawozdawczego należy zwołać zwykle zebranie wspólników. Powinno się podczas niego po pierwsze dokonać zatwierdzenia sporządzonego sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy, a po drugie udzielić absolutorium pozostałym członkom spółki z o.o..

Absolutoriom udziela się w drodze uchwały, poświadczającej zaakceptowanie działania zarządu oraz (o ile funkcjonuje) radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej w poprzednim roku. Nieudzielenie absolutorium wiąże się z odrzuceniem działania członków spółki z o.o.. Jednak niekoniecznie oznacza to, że dalej nie będą one mogły wykonywać swojej działalności, a ich członkowie zostaną odwołani.

Prowadzenie spółki z o.o. ze względu na jej kapitałowy charakter jest trudniejsze niż innych spółek osobowych. Trzeba jednak przyznać, że posiada ona bardzo ważną zaletę, jaką jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe.

Jakie informacje składają się na numer REGON?

Numer REGON jest numerem identyfikującym podmioty w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej. Znając numer REGON jednostki można sprawdzić wiele informacji – między innymi: nazwę przedsiębiorcy, PESEL, adres, datę powstania itp.

Jednak na dane jakie zawiera numer REGON (nie koniecznie ujawniane) składa się znacznie więcej informacji, a są to:
– firma przedsiębiorcy (nazwa),
– nazwisko i imiona oraz PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
– adres zawierający (województwo, powiat, gminę, kod pocztowy, miejscowość poczty, miejscowość, ulicę, numer nieruchomości, numer lokalu, opis nietypowego miejsca lokalizacji, skrytkę pocztową siedziby, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu i faksu przedsiębiorcy),
– forma prawna,
– zakres działalności według PKD,
– daty powstania przedsiębiorcy (oraz rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności, skreślenia z ewidencji),
– nazwa organu ewidencyjnego, numer ewidencyjny, data wpisu.