Archiwa miesięczne: Lipiec 2016

Korzyści z założenia spółki osobowej

Jakie korzyści wynikają z założenia spółki osobowej? Co je charakteryzuje?  
 
Działalność spółek osobowych oparta jest na osobistej więzi między jej wspólnikami. Jest to spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Do spółek osobowych zaliczane są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.  
 
Wszystkie spółki osobowe, oprócz spółki komandytowo-akcyjnej nie mają konieczności posiadania kapitału zakładowego. Spółki te nie posiadają organów, choć wyjątki od tej zasady przewiduje konstrukcja spółki partnerskiej i spółki komandytowo-akcyjnej. Spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego – i tu znowu wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna, opodatkowana podatkiem CIT na zasadach właściwych dla spółek kapitałowych. Podatkiem objęci są bezpośrednio wspólnicy spółek osobowych jednokrotnie, przeciwnie do spółek kapitałowych w których opodatkowanie jest podwójne. 
 
Ponadto spółki osobowe mają zdolność prawną, co oznacza, że we własnym imieniu mogą nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe oraz zaciągać zobowiązania, to znaczy samodzielnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym. 

Zalety zakładania spółek kapitałowych

Dlaczego warto zakładać spółki kapitałowe? Jakie korzyści niosą z sobą te spółki? Czym się charakteryzują?

Spółki kapitałowe mają to bardzo korzystną cechę, że w zamian za wniesienie określonego kapitału do spółki, wspólnicy zyskują ograniczoną odpowiedzialność majątkową. Pozwala to im całkiem bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą, nie narażając własnego majątku.

Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki to nie wszystko co oferują spółki kapitałowe. Umożliwiają one również prowadzenie działalności w formie posiadającej osobowość prawną. Oznacza to, że spółki mają pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność prawną. Prowadzenie działalności spółki jest więc oparte na jasnych zasadach.

Ponieważ działalność spółek kapitałowych opiera się głównie na kapitale, a nie na stałym składzie osobowym, wprowadzenie nowego wspólnika czy pozyskanie dodatkowego kapitału własnego nie jest problemem. Wystarczy tylko znaleźć odpowiednią osobę.

Jak to zostało przedstawione, zakładanie spółek kapitałowych jest dosyć korzystnym rozwiązaniem. Może również Państwo się na nie zdecydujecie!

WIĘCEJ NA TEMAT SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH DOWIESZ SIĘ TUTAJ: Likwidacja spółek kapitałowych

Zalety rejestracji online spółek

Zakładanie spółek handlowych online cieszy się coraz większą popularnością. Przyczyniają się do tego liczne zalety, wynikające z wybory takiego trybu rejestracji. O najważniejszych korzyściach z możliwość rejestracji przez Internet w dzisiejszym poście. 

Pierwszą zaletą zakładanie spółek przez internet jest znacznie krótszy czas. Tryb rejestracji online zapewnia rejestrację przedsiębiorstwa w zaledwie 24 godziny od przyjęcia wniosków. To znacznie szybciej niż rejestracja spółki w trybie tradycyjnym.

Kolejną zaletą rejestracji spółki online jest to, że przedsiębiorca nie musi udawać się osobiście do żadnych urzędów, by przeprowadzić cały proces rejestracji. Wystarczy posiadać konto w systemie eMS i za jego pomocą dokonać wszystkich procedur. Również w przypadku spółek z o.o. i komandytowych nie ma obowiązku sporządzania umowy u notariusza.

Ostatnią wymienioną w tym poście zaletą rejestracji online jest znacznie mniejszy koszt rejestracji. O ile opłata za sporządzenie umowy nie zmniejsza się, tak koszty wpisu do Rejestru Przedsiębiorców oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego jest o około połowę niższa.

Likwidacja spółek kapitałowych

Do likwidacji swojej działalności mogą zostać zmuszone także spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjnie). W przeciwieństwie do spółek osobowych procedury likwidacyjne spółek kapitałowych są inne. Również przyczyny likwidacji nieco różnią się od tych występujących w spółkach osobowych.

Przyczyny likwidacji spółek kapitałowych można podzielić na:

 • poza sądowe,
 • sądowe.

Do przyczyn poza sądowych zalicza się następujące sytuacje:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • wydanie uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,
 • ogłoszenie upadłości spółki.

Natomiast do przyczyn likwidacji spółek wynikających z decyzji sądu należą:

 • nie zawarcie umowy spółki,
 • określenie w umowie spółki przedmiotu działalności sprzecznego z prawem,
 • brak postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności, kapitału zakładowego i wkładów w umowie spółki,
 • brak zdolności prawnej przez osoby, które zawarły spółkę,
 •  żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeśli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,
 • żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki narusza prawo zagraża interesowi publicznemu.