Archiwa miesięczne: Czerwiec 2016

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek to proces polegający na zmianie formy prawnej spółki. Spółkę ulegającą przekształceniu nazywamy spółką przekształcaną, natomiast spółkę powstają w przekształceniu – spółką przekształconą.  
 
Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą w momencie wpisu spółki przekształconej do rejestru, jednocześnie z urzędu wykreślając spółkę przekształcaną.  
 
Spółce przekształconej przysługują te same prawa i obowiązki co spółce przekształcanej, staje się przedmiotem zezwoleń, koncesji, ulg oraz innych decyzji administracyjnych. NIP i REGON przechodzą ze spółki przekształcanej na przekształconą. 
 
Jakie formy prawne mogą ulec przekształceniu? 
 
→ spółka kapitałowa → spółka osobowa lub inna kapitałowa; 
→ spółka cywilna → spółka kapitałowa lub osobowa; 
→ spółka osobowa → spółka kapitałowa lub inna osobowa; 
→ jednoosobowa działalność gospodarcza → spółka kapitałowa. 
 
Warto pamiętać, że podczas procesu likwidacyjnego lub upadłości, spółki nie mogą być przekształcane. 

Przyczyny likwidacji spółki komandytowej

W poprzednim poście pisaliśmy o tym jak przebiega proces likwidacji spółki komandytowej. W dzisiejszym uzupełnimy wiadomości na ten temat, przedstawiając przyczyny, mogące spowodować likwidację spółki.

Pierwszą przyczyną likwidacji spółki komandytowej może być przyczyna przewidziana zapisami umowy. Konkretnie może to być na przykład:likwidacja spolki

 • upływ czasu, na jaki spółkę utworzono,
 • osiągnięcie zamierzonego celu gospodarczego,
 • wystąpienie dużych strat spółki,
 • cofnięcie spółce koncesji na prowadzoną działalność.

Kolejnymi przyczynami zamknięcia spółki komandytowej mogą być:

 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki.

 

 

Likwidacja spółki komandytowej

Spółka komandytowa staje się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety jak to może się wydarzyć w każdej firmie, spółka taka może podleć likwidacji. Proces ten jest podobny do likwidacji pozostałych spółek handlowych, jednak występują w nim pewne różnice.

Likwidacja w spółce komandytowej rozpoczyna się od tego, że wszyscy wspólnicy muszą podjąć uchwałę na mocy, której spółka komandytowa zostanie rozwiązana. Chyba, że rozwiązanie spółki przewiduje umowa. Przyczyną ustania spółki komandytowej może okazać się również wypowiedzenie umowy przez jednego z wspólników, ogłoszenie upadłości, śmierć komplementariusza lub ogłoszenie upadłości wspólnika.

Po zaistnieniu odpowiednich przyczyn do rozpoczęcia procesu likwidacyjnego w spółkach, następuje on w następujących etapach:

 • zgłoszenie faktu likwidacji spółki,
 • powołanie likwidatorów,
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
 • spłacenie zobowiązań spółki oraz podział pozostałego majątku między wspólników,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego na koniec likwidacji,
 • zgłoszenie zakończenia procesu likwidacji,
 • oddanie ksiąg rachunkowych i dokumentów wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż 5 lat.

Więcej w podobnym temacie tutaj.