Archiwa miesięczne: Kwiecień 2016

Jaki jest koszt założenia spółki z o.o.?

Zamierzasz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Musisz więc liczyć się z kosztami. Aby rozpoczęcie biznesu było możliwe konieczne będzie zgromadzenie pewnej sumy pieniędzy. Koszty jakie musisz uwzględnić to:

  • kapitał zakładowy wynoszący minimalnie 5 000 zł,
  • taksa notarialna zależna od wysokości kapitału zakładowego ( minimalna kwota to 196,80 zł),
  • wpis do KRS – 500 zł,
  • ogłoszenie w MSiG – 100 zł,
  • odpis umowy spółki z o.o.(6 złotych + VAT za każdą rozpoczętą stronę),
  • notarialne poświadczenie podpisów członków zarządu, składane w sądzie rejestrowym (20 złotych + VAT od jednego podpisu),
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (0,5% kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszty związane ze sporządzeniem umowy spółki, czy wpisem do KRS).

Przebieg rejestracji spółki online

Przebieg rejestracji spółki online jest podobny do przebiegu rejestracji spółki w sposób tradycyjny. Rozpoczyna się on od założenia konta w systemie informatycznym, do którego można mieć dostęp przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po założeniu konta i zalogowaniu się do niego jeden z wspólników sporządza umowę spółki oraz wypełnia dane w formularzach. Następnie należy sporządzone dokumenty wygenerować i podpisać przez wszystkich wspólników podpisem elektronicznym.

Wygenerowanie i podpisanie dokumentacji rejestracyjnej nie jest końcem procesu rejestracji spółki przez Internet. Należy także dokonać opłat za wpis do rejestru przedsiębiorstw oraz ogłoszenie w MSiG. Tej czynności dokonuje się również online. Po spełnieniu wymienionych już czynności przychodzi czas na przesłanie dokumentacji rejestracyjnej do KRS. To kończy procedurę rejestracyjną do KRS prowadzoną za pośrednictwem Internetu.

Skorzystaj z rejestracji spółki z o.o. online już dziś!

Prokura w spółkach

W spółach można się spotkać z prokurą czyli specjalnym rodzajem pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, udzielanego przez przedsiębiorcę, który figuruje w KRS. Przyznanie prokury upoważnia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednak prokura nie upoważnia do zbywania i obciążania przedsiębiorstwa oraz nieruchomości. W takich przypadkach konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.

Prokurę udziela się na piśmie pod rygorem nieważności po wcześniejszym uzyskaniu zgodny przez wszystkich wspólników prowadzących spółkę lub wszystkich członków zarządu. Nadanie prokury potwierdza się wpisem do rejestru.

Ustanie prokury następuje poprzez wystawienie odpowiedniego oświadczenia jednego wspólnika lub członka zarządu. Może także nastąpić na skutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, przekształcenia przedsiębiorcy oraz wraz z śmiercią prokurenta. Również częściowa lub całkowita zdolności prawnych przez prokurenta oznacza wygaśnięcie prokury.