Archiwa miesięczne: Czerwiec 2014

O organach spółki z o.o.

Aby spółka z o.o. mogła bez zarzutu funkcjonować, powinna być kontrolowana przez ludzi orientujących się wystarczająco na wszystkich regulacjach prawnych związanych z prowadzeniem spółki. W świecie biznesu mówi się, że każda spółka musi posiadać organy zarządzające. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, gdyż założenie tej formy działalności nie jest możliwe bez wyznaczenia osób nią kierujących i za nią odpowiedzialnych.
Najwyższy czas, aby ukazać organy konieczne do założenia firmy w formie spółki z o.o.. Możemy naznaczyć 3 stopnie ważności poniższych organów, w związku z tym zostaną one przedstawione od najbardziej znaczącego.

Na pierwszym miejscu pod względem ważności znajduje się zgromadzenie wspólników, które składa się z wszystkich wspólników spółki. W jego kompetencjach leżą obowiązki związane z podejmowaniem uchwał na drodze głosowania. Moment zwołania zgromadzenia wspólników określany jest przez zarząd, radę nadzorczą (te organy omówię za chwilę) oraz wspólników, którzy zostali do tego upoważnieni przez sąd. Obradowanie tego organu może, w zależności od powodu jego zwołania, być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Kolejnym organem jest zarząd, którego członkami nie zawsze są tylko wspólnicy, ponieważ mogą w nim zasiadać osoby trzecie nie będące właścicielami udziałów spółki. Może go tworzyć jedna lub kilka osób. Funkcją zarządu spółki jest należyte strzeżenie wszelkich spraw spółki, jak również reprezentowanie jej na zewnątrz. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani na podstawie uchwały wspólników podjętej na zgromadzeniu.

Trzecim w kolejności organem spółki z o.o. jest Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna, która pełni funkcję organu kontrolującego. Skład powołują wszyscy wspólnicy na czas kadencji. Zadaniem tego organu jest sprawowanie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem spółki. Istotne jest, żeby wspomnieć, że ten organ nie otrzymał uprawnień , aby wydawać polecenia związane z zarządzaniem spółką.

Spółka z o.o. założona przez Internet!

Dokonanie rejestracji spółki online od niedawna jest już możliwe w Polsce. Zanim będziesz chciał tego dokonać, musisz zająć się stworzeniem własnego profilu w systemie udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy sposób ten jest bezpieczny? Czy korzystając z tej opcji, przedsiębiorca będzie mógł odczuć jakieś korzyści i ułatwienia? Co składa się na całą procedurę rejestracji spółki z o.o. przez Internet? Od czego zacząć?

By rejestracja spółki z o.o. mogła przebiec bez żadnych zakłóceń i niedociągnięć, musisz najpierw obznajomić się z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem określającym warunki tworzenia konta w wspomnianym portalu, aby następnie przejść przez kolejne punkty rejestracji spółki przez Internet.

W momencie, gdy przedsiębiorca założy swoje konto, może rozpocząć pracę nad kwestią przygotowywania umowy danej spółki korzystając z gotowego wzoru udostępnionego na stronie. Jaki jest kolejny etap? Rozporządzenie, o którym była mowa zakłada, iż zanim zostanie zawarta umowa należy wypełnić elektroniczny wniosek, w który po zatwierdzeniu nie wolno ingerować. Już po wypełnieniu wniosku oraz przygotowaniu odpowiedniej umowy, przedsiębiorca musi podjąć się zaakceptowania dokumentów za pomocą systemu teleinformatycznego, poprzez złożenie podpisu elektronicznego. Jako przyszły przedsiębiorca musisz wiedzieć, że złożenie swojego podpisu na kartkach umowy powoduje, iż utracona zostaje szansa zmiany treści sporządzonej umowy.

Wniosek prawie gotowy, ale co dalej? Jakie załączniki są wymagane? Elektroniczny wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien zostać zaopatrzony dodatkowo w umowę spółki, która wcześniej została potwierdzona podpisem w formie elektronicznej, listę z danymi wszystkich wspólników wraz z zaświadczeniami każdego z członków zarządu o wniesionym w całości kapitale zakładowym.

Jest sprawą oczywistą, że elektroniczna rejestracja spółki z o.o. jest bardzo korzystnym sposobem na założenie spółki dla przedsiębiorców ceniących swój czas. Prawdopodobnie jest to skuteczny sposób na przebrnięcie przez wszelkie procedury związane z zakładaniem własnej spółki. Fakt, wszystko załatwione jest w szybszym czasie, jednak myślisz, że to przyniesie Ci satysfakcję?

Jeżeli w rzeczywistości bardzo zależy Ci na szybkim terminie realizacji, a jednocześnie na kompletnym profesjonalizmie, to rozważ skorzystanie z usług firmy, posiadającej możliwość, która Cię interesuje, a oprócz tego jest w stanie Ci przedstawić wiele innych rozwiązań, którymi zainteresowani są często młodzi przedsiębiorcy. Na rynku przedsiębiorców jest całkiem sporo takich firm, w związku z tym przed podjęciem ostatecznej decyzji przeanalizuj ich propozycje, a później podejmij współpracę, której w przyszłości na 100% nie będziesz żałował.

Jak wygląda odpowiedzialność za zobowiązania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Na terytorium Polski firmę można prowadzić na wiele sposobów, a pierwszym z nich jest spółka z o.o., która na tle pozostałych wyróżnia się pod kątem jej odpowiedzialności związanej z zaciągniętymi zobowiązaniami.

Dosyć istotną i według mnie najbardziej kuszącą cechą sp. z o.o. jest to, że żaden udziałowiec nie odpowiada za jej zobowiązania, gdyż ona będąc wyposażoną w osobowość prawną samodzielnie może odpowiadać za swój majątek. Wspólnik może tylko utracić przekazane na rzecz spółki pieniądze, aport lub pozostałe świadczenia.

Warto wiedzieć! Prywatny majątek udziałowców jest całkowicie zabezpieczony.

Jednak w przypadku, kiedy wspólnik jednocześnie sprawuje funkcję członka zarządu, a uzyskane kwoty egzekwowane w ramach pokrycia długów nie będą wystarczające, wszyscy członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zobowiązania.

W jakim momencie odpowiedzialność za długi sp. z o.o. może zostać uchylona?

Może to mieć miejsce:
→ kiedy formularz o upadłość lub likwidację spółki został zgłoszony w odpowiednim terminie,
→ gdy niedokonanie zgłoszenia wniosku nie przyczyniło się do szkody na rzecz wierzycieli,
→ kiedy zarząd udowodni, że spółka posiada majątek, który może przekazać na spłatę zobowiązań,
→ kiedy formularz dotyczący upadłości lub likwidacji był przedłożony zanim pozwany wspólnik otrzymał stanowisko członka zarządu,
→ kiedy nie przeprowadzono egzekucji majątku danej działalności.