Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Istnieje możliwość, aby osoba fizyczna, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą została przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.
Po dokonaniu procedury przekształcenia na spółkę przechodzą wszystkie prawa oraz obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Przekształcany przedsiębiorca uzyskuje status wspólnika spółki.

Za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel przekształconej spółki ma obowiązek dokonania wpisu do KRS.

Kto sporządza umowę spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w momencie zawarcia przez jej wspólników umowy, którą można zawrzeć na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest korzystanie z elektronicznego systemu, w którym automatycznie generuje się umowa na podstawie gotowego wzorca i danych wprowadzonych przez właścicieli spółki. Jest to rozwiązanie proste, ale niesie za sobą pewne ograniczenia dotyczące treści umowy.

Drugim sposobem jest sposób tradycyjny – sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Jej opracowaniem zajmują się wspólnicy spółki, którzy mogą skorzystać z pomocy doradcy czy prawnika, któreś zadba o właściwą formę dokumentu i podpowie najbardziej optymalne rozwiązania. Zazwyczaj wspólnicy nie decydują się na samodzielne sporządzanie tego dokumentu ze względu na brak doświadczenia i wiedzy z zakresu Kodeksu Spółek Handlowych. Umowę tę zawiera się w kancelarii notarialnej gdzie notariusz w obecności wszystkich wspólników odczytuje treść dokumentu, który następnie zostaje podpisany przez wszystkich wspólników.

Sporządzanie jednolitego teksu umowy spółki

Aktualizacja danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym wymaga złożenia odpowiednich wniosków w sądzie rejestrowym. Obowiązkowymi załącznika do wniosku KRS-Z3 są: uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia o zmianie umowy, kopia opłaty sądowej i za zgłoszenie do MSiG oraz jednolity tekst umowy spółki. Jeśli spółka została zarejestrowana przez internet, również jej dane można zaktualizować online korzystając z automatycznie wygenerowanego wniosku i załączników.

Jednolity tekst umowy to dokument zawierający treść pierwotnej umowy uzupełniony o paragrafy, które zostały dodane/zamienione lub usunięte na drodze uchwały wspólników. Jego sporządzeniem zajmuje się notariusz, chociaż forma aktu nie jest wymagana, zarząd lub rada nadzorcza. Powierzając jego przygotowanie notariuszowi zyskuje się pewność, że nie wystąpią rozbieżności między jego treścią a uchwałą wspólników. Jednak należy się liczyć z dodatkowymi kosztami. W przypadku zarządu i rady nadzorczej należy upewnić się, że ich członkowie posiadają odpowiedzią wiedzę i umiejętności, które pozwolą uniknąć wystąpienia różnic między tymi dwoma dokumentami.

Upadłość spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest mniej ryzykownym podmiotem od innych form spółek, ponieważ wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania. Jest możliwość, aby członkowie zarządu spółki odpowiadali za długi, ale następuje to wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Zarząd spółki z o.o. może uchronić się od odpowiedzialności składając wniosek o upadłość w odpowiednim terminie.

Spółka z o.o. staje się niewypłacalna, gdy straciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. O niewypłacalności podmiotu możemy również mówić, gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość majątku i stan ten utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące.

Członkowie zarządu zobowiązani są do złożenia wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokument powinien zostać złożony do sądu w ciągu 30 dni od momentu pojawienia się stanu niewypłacalności spółki.

 

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. – czytaj!

Pożyczka dla spółki od członka zarządu

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby członek zarządu spółki z o.o. udzielił pożyczki tej spółce. Zawarcie umowy pomiędzy tymi podmiotami uzależnione jest przede wszystkim od woli obu stron. W Kodeksie spółek handlowych zawarte są adnotacje, które narzucają konieczność spełnienia dodatkowych wymogów.

Jeżeli pożyczka przekracza 1 000 złotych konieczne jest sporządzenie umowy w formie dokumentu dla celów dowodowych. W przypadku zawierania umów pomiędzy spółką, a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza bądź pełnomocnik powołany za pomocą uchwały wspólników. Co ważne, zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, może być ona wyrażona na tym samym zgromadzeniu na którym zostanie wybrany pełnomocnik do zawarcia danej umowy.
Zawarcie umowy pożyczki bez zgody Zgromadzenia Wspólników skutkuje jej nieważnością. Jeżeli wysokość pożyczki dwukrotnie przekracza kapitał zakładowy spółki wówczas wymagana jest uchwała wspólników, chyba że inaczej zakłada umowa spółki.

Kiedy można wymagać wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.

Żądanie o wyłączenie wspólnika ze spółki można złożyć tylko gdy zachodzą ważne ku temu przyczyny, uzasadniające usunięcie wspólnika mniejszościowego ze spółki.

Przyczyny powoduje brak możliwości dalszego funkcjonowania spółki w dotychczasowym składzie wspólników oraz zaistnienie poważnych trudności w funkcjonowaniu.

Najbardziej oczywistym przykładem jest wykorzystanie przez wspólnika spółki tajemnicy przedsiębiorstwa, a także niewywiązywanie się z osobistych obowiązków nałożonych na wspólnika mniejszościowego.

Żądanie o wyłączenie wspólnika może zostać zgłoszone przez wszystkich bądź część wspólników większościowych, czyli takich których udziały w kapitale zakładowym stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Aby doszło do wyłączenia wspólnika ze spółki konieczne jest stwierdzenie przez sąd ważnej przyczyny.

Spółka europejska

Definicja spółki europejskiej informuje nas o tym, iż jest to forma przedsiębiorstwa uregulowana przez Rozporządzenie 2157/2001/WE[1] i Dyrektywe 2001/86/WE[2].

Do cech spółki europejskiej możemy zaliczyć:
– osobowość prawną,
– kapitał zakładowy dzielony na akcje,
– wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
– korporacyjną strukturę organów.

Czym różni się spółka europejska od spółki akcyjnej? Oto różnice:
– statusem personalnym spółki europejskiej,
– źródłami prawa, które określają spółkę europejską,
– wymogiem mówiącym, że siedziba spółki musi znajdywać się na terytorium Unii Europejskiej, w tym państwie, gdzie jej zarząd,
– możliwością przeniesienia siedziby statusowej spółki europejskiej do innego państwa członkowskiego z zachowaniem jej tożsamości podmiotowej,
– wysokością kapitału zakładowego, który nie dość, że jest wyrażony w euro, to wynosi 120 000 euro,
– możliwością prowadzenia rachunkowości spółki w walucie euro,
– możliwością wyboru modeli organów spółki europejskiej pomiędzy dualistycznym, a monistycznym.

Sposoby na rozpoczęcie prowadzenia spółki europejskiej:
– założenie spółki europejskiej sposobem połączenia się dwóch spółek akcyjnych,
– utworzeniem holdingowej spółki akcyjnej,
– utworzeniem zależnej spółki europejskiej,
– przekształceniem krajowej spółki akcyjnej w spółkę europejską.